Din işgärleri däp-dessurlaryň özboluşlygyny hem-de ýörelgelerini saklamagy ara alyp maslahatlaşdylar | TDH
Jemgyýet

Din işgärleri däp-dessurlaryň özboluşlygyny hem-de ýörelgelerini saklamagy ara alyp maslahatlaşdylar

опубликованно 24.01.2017 // 1110 - просмотров
 

Şu gün Gypjakdaky Türkmenbaşynyň ruhy metjidiniň mejlisler jaýynda “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda özboluşly milli däp-dessurlarymyzy, ýol ýörelgelerimizi, dini ynanjymyzy gorap saklap, olary dowam etdirip, geljekki nesillerimize ýetirmek dindarlaryň mukaddes borjudyr” atly amaly-maslahat geçirildi. Onuň işine welaýatlardan we Aşgabat şäherinden din işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.

Maslahatda çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyçlary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban halkymyzyň milli özboluşlylygyny kepillendirýän we dünýä medeniýetiniň genji-hazynasyna giren milli ýörelgelerimiziň, ynsanperwerlige we ýagşylyga ýugrulan baýramlarymyzyň aýratyn many-muzmun bilen baýlaşýandygyny hem-de jemgyýetimiziň ruhy taýdan sagdyn ösmegine oňyn täsirini ýetirýändigini bellediler.

“Türkmenistanyň Garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky” Konstitusion kanunynda: “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna --türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda we halkara hukugynyň beýleki kadalarynda göz öňünde tutulan hukuklary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk edýän ynsanperwer demokratik jemgyýet gurmagyň bähbidine jar edilýär” diýlip kesgitlendi.

Döwlet özygtyýarlylygy sözüň doly manysynda müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan milli ruhy hem-de maddy gymmatlyklary täzeden dikeltmäge mümkinçilik berdi. Olarda edermen halkymyzyň duýgulary, tämiz pikirleri äşgär duýulýar hem-de bu ýörelgeleriň astynda nesilden-nesle geçip gelýän çuňňur ynsanperwerlik dessurlary bar.

Şeýle hem çykyşlarda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde milletiň ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ösdürilmegine, halkyň döredijilik ruhunyň we mümkinçilikleriniň kämilleşdirilmegine gönükdirilen çäreleriň ýurdumyzda amala aşyrylýan asylly işleriň oňyn binýadyny emele getirýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň ýöredýän syýasatynyň ähmiýeti barada aýtmak bilen, maslahata gatnaşyjylar mundan beýläk-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň ägirt uly özgertmelere beslenen üstünliklerini wagyz etmäge, milli mukaddesliklerimizi, halkymyzyň köpasyrlyk däp-dessurlaryny we asylly ýörelgelerini çäksiz hormatlaýan ruhubelent nesilleriň kemala getirilmegine mynasyp goşant goşmaga taýýardyklaryny beýan etdiler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşanlar hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, geljekde-de mähriban Watanymyzyň eşreti üçin yhlas bilen işlejekdiklerine, parasatly we merdana ata-babalarymyzdan
dowam edip gelýän asylly däp-dessurlarymyzy, milli we ahlak gymmatlyklarymyzy giňden wagyz etmekde, ösüp gelýän ýaş nesilleri terbiýelemekde güýçlerini gaýgyrmajakdyklaryna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter