Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi | TDH
Saýlawlar - 2017

Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk geçirildi

опубликованно 10.02.2017 // 1342 - просмотров
 

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy—Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşyk boldy.

Myhman hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsümiň çäklerinde Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen tanyşdyryldy.

GDA-dan gelen Synçylar toparynyň işi bilen bagly meseleler aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy. Toparyň düzümine Arkalaşygyň ýurtlarynyň 70-den gowrak wekilleri—parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň Parlament ýygnagynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri girdiler.

Duşuşygyň barşynda geçen ýyllaryň içinde Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygynda açyklyk, aýdyňlyk, demokratiýalylyk babatda düýpli özgerişlikleriň bolandygy hem-de halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna doly kybap gelýändigi bellenildi. Prezidentiň wezipesine dalaşgärleri hödürlemek hukugyndan ilkinji gezek syýasy partiýalaryň üçüsi--Demokratik partiýa, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we Agrar partiýa peýdalandylar. Dalaşgärleriň ýene-de altysy raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenildi. Dalaşgärleriň hemmesine saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek, saýlaw möwsüminiň barşyny giňden beýan eden tele radioýaýlymlarda, metbugat serişdelerinde çykyş etmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berildi. Merkezi topar ilkinji gezek Internet ulgamynda saýlawlar barada habarlary berýän ýöriteleşdirilen saýty döretdi.

Milli we halkara synçylaryň işlemegi üçin zerur şertler döredildi, munuň özi saýlaw möwsüminiň açyklygyna we aýdyňlygyna şaýatlyk edýär. Hususan-da, Merkezi saýlaw toparynyň ýardam etmeginde missiýanyň zerur guramaçylyk tehnikalary, aragatnaşyk enjamlary, maglumat we usulyýet edebiýatlary bilen üpjün edilen Ştaby açyldy.

GDA-dan gelen synçylar saýlaw möwsümine syn etmegiň barşynda Merkezi toparyň, Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň ýolbaşçylary, Prezidentiň wezipesine dalaşgärleriň birnäçesiniň ynanylan wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler, Ahal, Daşoguz, Lebap welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde uçastok saýlaw toparlarynyň işleri bilen tanyşdylar. Olar saýlawlar güni ses bermegiň we sesleri sanamagyň barşyna syn etmek üçin saýlaw uçastoklaryna baryp görmegi göz öňünde tutýarlar.

Umuman, saýlaw möwsümi asuda ýagdaýda, açyk bäsleşik ruhunda, sypaýy we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýär diýip,
S. Lebedew GDA-nyň Synçylar toparynyň gutarnykly netijelerini we bahalaryny saýlawlara syn etmegiň netijeleri boýunça jemleýji resminamada beýan etjekdigini aýtdy.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy pursatdan peýdalanyp, Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçylaryna 12-nji fewralda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna GDA-nyň synçylar toparynyň çagyrylandygy üçin hoşallyk bildirdi hem-de ýurtda ýaýbaňlandyrylan giň demokratik özgertmeler ýolunda ähmiýetli ädim bolan bu möhüm jemgyýetçilik, syýasy çäräni geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter