Aýrybaba dagynyň belentligine çykýan türkmen alpinistleriniň topary 2 müň metr belentlige galdylar | TDH
Sport

Aýrybaba dagynyň belentligine çykýan türkmen alpinistleriniň topary 2 müň metr belentlige galdylar

опубликованно 15.02.2017 // 1060 - просмотров
 

Düzüminde TDH-niň hem habarçysy bolan bu topar Türkmenistanyň tugyny hem-de Aziada-2017-niň nyşanyny ýurdumyzyň iň beýik nokadyna elter, dag belentligine çykmak ýörişi ýetip gelýän milli baýrama – Döwlet baýdagynyň gününe hem-de Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyna bagyşlanýar.

Gyşyna dag belentligine çykmagyň öz aýratynlygy bar, ol tomus paslyna garanyňda başga usuly ulanmagy talap edýär, ýörişe gatnaşyjylara ýokary talaplary bildirýär. Ýörişe öňünden ykjam taýýarlyk görmek, bolup biläýjek ähli ýagdaýlary, ýolda ýüze çykjak garaşylmadyk hadysalary nazarda tutmak erkiňi pugtalandyrýar, özüňe bolan ynamyňy güýçlendirýär.

Ýörişe gatnaşyjylaryň belentlige galdygyça, howa-da barha sowaýar. Daşky görnüş gözüň alnynda keşbini üýtgedýär, duman dargaýar. Asman gar sepeleýär, soňra gardan doly ýol başlanýar. Alpinistler özleriniň ýeňil bolmadyk goşlaryny arkasyna atyp, aýakgaplarynyň astynda heniz doly doňup ýetişmedik buz gatyşykly garyň şadyrdy sesini galdyrýarlar.

Deňiz derejesinden bir ýarym kilometre golaý belentlikde ýerli ýaşaýjylar tarapyndan sarpa goýulýan Halpa baba atly täsin künjek ýerleşýär. Bu ýerleriniň tebigy gözelligine aralaşyp, Köýtendagyň ýaşaýjylarynyň oňa keramat hökmünde sarpa goýýandyklaryna düşünýärsiň. Bu ýerdäki her bir täsin künjek syrly taryhlar, keramatly gojalaryň atlary bilen baglanyşyklydyr, olara adamlar asyrlaryň dowamynda hormat goýup gelipdirler. Nesilden-nesle geçip gelýän rowaýatlar halkyň her bir daragta, bu ülkäniň ösümligine, onuň her bir daban ýerine örän aýawly çemeleşmegine ýardam beripdir. Biziň günlerimizde bolsa ýerli dag künjekleriniň “tumarlary” ekologlaryň – goraghananyň işgärleriniň netijeli işleri bilen baýlaşdyrylýar.

Ädimme-ädim belende çykylýar, täsin seýrek arça tokaýlygy adam aýagy düşmedik täsin tebigatyň gözelliginden habar berýär. Goraghananyň hünärmenleriniň alyp barýan işleriniň netijesinde bu ýerleriň daglarynyň ozalbaşky görnüşiniň saklanyp galynmagy olaryň zähmetine hormat-sarpa döredýär.

Daş-töwerekde gyş höküm sürýär. Toplanan garyň aramy astynda arçalaryň şahalary baş egýär. Ýöriş ýolunyň iki tarapynda hem agaçlaryň aňyrsynda, daglaryň arasyny çuň jülgeler kesýär, olar dagyň çür depesinde birikýärler.

Ýaz paslynda Aýrybabanyň gardan ýasalan telpegi erän mahaly, Köýtendagyň ýaşyl eňňitlerinde köpsanly çeşmejikler joşup akyp başlaýar.

Emma häzirki wagtda Köýtendagyň iň belent depesinden gözbaş alýan uly we kiçi çeşmeler dynç alýar, bahar paslyna çenli güýç toplaýar. Dagyň garlyk belentliginde bolsa ýörişe gatnaşyjylaryň aýak yzlary äşgär saýgarylýar. Emma ünsli seredilende garyň üstünde örten towşanlaryň, gemrijileriň, toýnakly jandarlaryň, hatda iri we ownuk ýyrtyjylaryň aýak yzlaryny saýgarmak mümkindir. Goraghananyň işgärleriniň alyp barýan tebigatyň ýyl ýazgylaryna laýyklykda goraghananyň çäklerinde burum şahly dag goçuna, geçigaplaňa... gabat gelmek mümkindir.

- Bu gün belentlige galmak gowy türgenleşik boldy, ol belentlige öwrenişmäge ýardam berdi – diýip, biziň habarçymyz ýazýar. – Ýoluň ilkinji bölegi şeýle bir kert däldi, şeýle-de bu ýerde gar hem köp ýygnanmandy. Biziň egnimizdäki ýükümiz hem dagda birnäçe gün özbaşdak ýaşamak üçin diňe zerur zatlardan ybaratdy. Emma bir üşemeýärdik, hatda gyzyşýardygam.

... Iňrik garaldy. Ilkinji düşelgäni gurnamagyň wagty geldi. Ýörişe gatnaşyjylar ýörite piljagazlar bilen çadyr öý gurmak üçin meýdany gardan arassaladylar. On minut hem gemänkä sintetiki matalardan ybarat gurnama öýjagazlar peýda boldy, olar çyg geçirmeýär, dürli reňkli şekiller bilen bezelen alýumin we karbon gurnamalaryndan ybarat bolan öýjagazlar baglar bilen sazlaşýardy.

Öňde - täze gün we ýoluň indiki bölegi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter