Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin | TDH
Syýasat habarlary

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin

опубликованно 15.02.2017 // 1131 - просмотров
 

Döwlet Baştutanynymyz Prezident saýlawlarynyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip, saýlaw uçastoklaryna gelip ses berenleriň ählisine minetdarlygyny beýan etdi geçirdi.

Bu saýlawlarda mähriban halkymyň maňa bildiren uly ynamy meni galkyndyrýar. Geçirilen saýlawlaryň netijeleri soňky bäş ýylyň dowamynda amala aşyrylan oňyn özgertmeleri halkymyzyň doly goldaýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

“Bu saýlawlarda meni halkymyzyň giňden goldamagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesinde amala aşyran işlerimiziň, gazanan üstünliklerimiziň netijesi diýip pikir edýärin” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Geçirilen saýlawlaryň netijeleri soňky bäş ýylyň dowamynda amala aşyrylan oňyn özgertmeleri halkymyzyň doly goldaýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu bolsa, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýokary depginler bilen durnukly ösýändigini, döwletimiziň daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanýandygyny, ilatymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny görkezýär. Gazanylan bu üstünlikler berkarar Watanymyzyň kuwwatyny has-da pugtalandyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz geljek ýedi ýylda hem mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de yzygiderli ösmegi ugrunda yhlas bilen, tutanýerli zähmet çekjekdigine, ýurdumyzyň Hökümetiniň we Howpsuzlyk geňeşiniň, şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň netijeli we üstünlikli işlemegi üçin ähli zerur çäreleri amala aşyrjakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Ýurdumyzda neşekeşligi we beýleki ýaramaz endikleri düýp-teýkary bilen ýok etmek üçin barlyşyksyz göreş alyp barmagyň ilkinji nobatda durýan möhüm wezipelerdigini belledi. Alyp barýan daşary syýasatymyzda hem hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza esaslanyp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz Watanymyzyň milli bähbitlerini yzygiderli gorap çykyş ederis diýip, döwlet baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda senagaty yzygiderli ösdürmek, öňdebaryjy, täze tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek üçin geljekde hem ähli zerur çäreleriň görüljekdigini belledi.

Biziň tagallalarymyzyň baş maksady halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, milli Liderimiz öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter