Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: biz ilatyň jan başyna düşýän girdejisini öňdebaryjy ýurtlaryň derejesine ýetireris | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: biz ilatyň jan başyna düşýän girdejisini öňdebaryjy ýurtlaryň derejesine ýetireris

опубликованно 17.02.2017 // 978 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhyýet Köşgünde Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň resmi taýdan işe girişmek dabarasynda sözlän sözünde Hökümetiň ünsüni maşgala institutyny goldamaga, mynasyp ýaşaýş-durmuş şertlerini döretmäge çekdi.

Her bir maşgalany döwrebap ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek üçin ähli amatlyklary bolan tutuş ýaşaýyş-jaş toplumlaryny, obalary we şäherçeleri gurarys, ilatly ýerleriň hemmesinde ilata durmuş taýdan hyzmat edýän kiçi merkezleri döredip, olarda zerur gullukaryň, halk senetleri bölümleriniň, şeýle hem ulag serişdelerine tehniki hyzmat ediş nokatlarynyň işini ýola goýarys.
Biz ilatyň jan başyna düşýän girdejisini öňdebaryjy ýurtlaryň derejesine ýetireris, diýip Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Aýlyk haklaryny, pensiýalary, talyp haklaryny, döwlet tarapyndan berilýän kömek pullaryny artdyrmak, şeýle hem raýatlara beýleki durmuş ýeňilliklerini bermek meseleleri hemişe üns merkezinde bolar.

Döwlet baştutany ýeke maşgalanyň-da durmuş derejesiniň peselmegine ýol berilmejekdigini we ilatyň hemişe döwlet tarapyndan goraljakdygyny ynandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şunuň bilen birlikde, biz oba hojalygyna, ekin meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmaga, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga we ekarançylaryň zähmetini ýeňilleşdirmäge, suw serişdelerinden rejeli we tygşytly peýdalanmaga aýratyn üns bereris diýdi.

Şeýle hem, döwlet baştutany ýurduň ilatynyň elýeterli bahadan azyk harytlary bilen üpjün edilmegi, bazarlarda haryt bolçulygyny döretmek üçin gök ekinleri ýetişdirmek we bagçylygylygy ösdürmek üçin ekin meýdanlarynyň çägi giňeldiler, gara mallaryň, dowarlaryň we guşlaryň baş sany artdyrylar diýip belledi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter