Türkmenistanyň Prezidenti Yslamabatda Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Yslamabatda Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

опубликованно 01.03.2017 // 952 - просмотров
 

Şu gün Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň bu ýerde geçýän ХIII Sammitine gatnaşýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respubikasynyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarif bilen duşuşdy.

Dostlukly ýurduň hökümet baştutany milli Liderimiz bilen mähirli salamlaşyp, ony ýakynda geçen prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi hem-de ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, bagt hem-de döwlet ösüşiniň ägirt uly maksatnamalaryny ýerine ýetirmekde uly üstünlikler arzuw etdi.

Birek-birege ynanyşmak esasynda geçen duşuşygyň dowamynda iki ýurduň dürli derejede geçirilýän ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we gepleşikleriň çäklerinde, hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň mart aýynda Pakistana bolan resmi saparynyň jemleri boýunça gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň netijesinde sazlaşykly ösdürilýän işjeň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge bolan gyzyklanmalary mälim edildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, şol sanda iri halkara we sebitara guramalarynyň çäklerinde döwletara gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen, Pakistany Günorta Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmekde möhüm hyzmatdaş hökmünde görýär.

Söhbetdeşler netijeli döwletara gatnaşyklarynyň sazlaşykly ösüşe eýedigini kanagatlanma bilen belläp, köpýyllyk gatnaşyklaryň birek-birege bolan ynanyşmak häsiýetiniň Türkmenistana hem-de Pakistana diňe bir bellenilen meýilnamalary durmuşa geçirmäge däl, eýsem, özara peýdaly gatnaşyklaryň täze ugurlaryny işjeň özleşdirmäge mümkinçilik berýändigini nygtadylar. Häzirki döwürde iki ýurduň arasynda dürli ugurlar, şol sanda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, gurluşyk, oba hojalygy ýaly pudaklar boýunça hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär.

Mahammad Nawaz Şarif Yslamabatda gurama gatnaşyjy ýurtlaryň wekilçilikli toparlarynyň gatnaşmagynda geçirilýän bu gezekki YHG-niň Sammitiniň gün tertibi barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üçünji müňýyllykda dünýäniň durnukly ösüşiniň möhüm binýadynyň döredilmegine gönükdirilen wajyp halkara başlangyçlarynyň örän möhümdigini belledi. Nygtalyşy ýaly, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň umumadamzat ähmiýetli meseleleriň çözgüdine toplumlaýyn çemeleşmeleriň zerurdygy bilen baglanyşykly netijeli teklipleri dünýä bileleşigi tarapyndan ýyl-ýyldan has uly goldawa mynasyp bolýar. Munuň özi ýurdumyzyň parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň we abadançylygyň bähbidine amala aşyrýan tagallalaryna berilýän ýokary bahadyr.

Milli Liderimiz goldaw üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistan bilen Ykdysady Hyzmatdalyk Guramasyna agza döwletler, ilkinji nobatda bolsa, Pakistan bilen özara gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň açylýandygyny belledi. Türkmenistan bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlykda giň möçberli bilelikdäki taslamalary, ozaly bilen bolsa, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan iri halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça gatnaşyklary ösdürýär. Bu taslamanyň ýerine ýetirilmegi tutuş sebitiň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine ýardam berer.

Mohammad Nawaz Şarif Türkmenistanyň halkara we sebitara hyzmatdaşlygyny, şol sanda YHG-niň çäklerindäki gatnaşyklary ösdürmek meselelerine bolan oňyn çemeleşmelerini belläp, ýurdumyzyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de häzirkizaman ulag-aragatanaşyk ulgamyny döretmek başlangyçlaryny ilerletmek we durmuşa geçirmek boýunça alyp barýan işlerine ýokary baha berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Sammitde eden çykyşy ýokary derejeli duşuşyga gatnaşyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edildi. Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň çäklerinde şeýle gatnaşyklar energetika we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň, beýleki düzümleýin taslamalaryň, şol sanda täze elektrik geçiriji ulgamlaryň hem-de aragatnaşyk ugurlarynyň döremegini üpjün eder. Şeýlelikde, 2015-nji ýylyň dekabrynda elektroenergetika ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda gol çekilen üçtaraplaýyn resminama laýyklykda, Türkmenistandan Owganystana we Pakistana elektrik energiýasyny ugratmak üçin zerur düzümiň gurluşygy göz öňünde tutuldy. Häzirki döwürde bu ugur boýunça optiki-süýümli ulgamyny geçirmek taslamasy boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Pakistanyň Premýer-ministri milli Liderimiziň Guramanyň işine täzeçil çemeleşmeleri işläp taýýarlamagyň zerurdygy, bilelikdäiki iş boýunça şu ýyllaryň dowamynda ägirt uly tejribäniň toplanandygy barada forumyň belent münberinden öňe süren başlangyçlaryny goldap, bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gyzyklanma bildirýän döwletleriň hyzmatdaşlygynyň esasy guraly hökmünde ykdysady ugurdan daşlaşmaly däldigini nygtaýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bir pikirdedigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda dünýä hem-de sebit syýasatynyň häzirki ýagdaýyna iki ýurduň garaýyşlarynyň ýakyndygy, olaryň häzirki döwrüň meseleleriniň giň ugurlary boýunça halkara hyzmatdaşlykda möhüm orun eýeleýändigi hem-de munuň sebitiň ösdürilmeginde, gadymy döwürlerden bäri taryhy baglanyşygy bolan halklaryň birek-birege ynanyşmak we hormat goýmak gatnaşyklarynyň berkidilmeginde goňşy döwletleriň syýasy hem-de ykdysady hyzmatdaşlygynyň netijeli ösdürilmegini şertlendirýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bildirilen myhmansöýerlik we wekilçilikli forumyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin dostlukly ýurduň hökümet baştutanyna minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň öňe sürýän we parahatçylyk, durnuklylyk, ählumumy abadançylyk esaslarynyň hemmetaraplaýyn berkidilmegine gönükdirilen halkara başlangyçlaryna ýokary baha berýändigi hem-de olary goldaýandygy üçin ýene bir ýola minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz hem-de Pakistanyň Premýer-ministri iki ýurduň köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny, syýasy, ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirilýändigini tassyklap, soňky ýyllarda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň ýakyn wagtda täze giň möçberli bilelikdäki taslamalaryň hasabyna üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter