Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar | TDH
Prezidentiň poçtasy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

опубликованно 17.07.2015 // 1440 - просмотров
 

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna tutanýerli zähmeti bilen ata Watanymyzyň abadançylygyny artdyrýan edermen daýhanlarymyzyň zähmetsöýerligini we döredijilik zehinini şöhratlandyrýan umumymilli Galla baýramy mynasybetli köpsanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär.


Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy bu ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar we milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň bähbidine amala aşyrýan ägirt uly işlerinde täze üstünlikler arzuw edýärler.

Hormatly Prezidentimizi Galla baýramy bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary M.Artykow, Ş.Durdylyýew, B.Hojamämmedow, B.Ereşow, B.Hojamuhammedow, R.Meredow, S.Satlykow, P.Taganow, S.Toýlyýew, E.Orazgeldiýew, M.Ýazmuhammedowa mähirli we tüýs ýürekden gutladylar.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan döwlet Baştutanymyzy A.Nurberdiýewa gutlady.

Milli Liderimize Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň jogapkär işgärleri Ş.Durdylyýew, W.Hramow, G.Hojaberdiýew, K.Çaryýardurdyýew, A.Žadan, Y.Paromow tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny ýolladylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýurdumyzyň ähli sebitleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi A.Ýazmyradow, Balkan welaýatynyň häkimi D.Durdyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi O. Gurbannazarow, Lebap welaýatynyň häkimi M.Joraýew, Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Nurmämmedow tüýs ýürekden gutladylar.

Döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary gutlaglaryny ýolladylar.

Ajaýyp baýramçylyk mynasybetli milli Liderimizi Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň başlygy G.Myradow, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy K. Babaýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy O.Mämmedow, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy R.Bazarow, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy G.Baýramowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ö.Enermyradow, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewa we beýlekiler tüýs ýürekden gutladylar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter