Türkmenistanlylar garyşyk başa-baş göreş boýunça dünýä çempionatynda ýedi altyn medala eýe boldular | TDH
Sport

Türkmenistanlylar garyşyk başa-baş göreş boýunça dünýä çempionatynda ýedi altyn medala eýe boldular

опубликованно 27.03.2017 // 1003 - просмотров
 

Garyşyk başa-baş göreş boýunça Antaliýa (Türkiýe) şäherinde geçen dünýä çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde sport ussady Şöhrat Allaýew örän gowy netije görkezdi. Dünýäniň 40 ýurdundan 1000-den gowrak türgeni özünde jemlän bu ýaryşda Söweş sungatlary milli federasiýasynyň (hanmudo) tälimçisi Ş.Allaýew dört gezek hormat münberine çykdy.

Ildeşimiz MMA-laýt görnüşi (ýeňilleşdirilen söweş görnüşi, bu görnüş boýunça ýaryşlara gatnaşmaga ýetginjeklere hem rugsat edilýär) boýunça, şeýle hem grepplingde (mälim bolan ähli göreş görnüşleriniň emellerini özünde jemleýän göreş görnüşi) altyn medallaryň ikisine mynasyp boldy. Bu ýaryşlaryň ikisinde hem Ş.Allaýew 65 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi.

Ol ýene bir altyn medala nunçakly (gündogar söweş sungatlarynda sowuk ýaragyň bir görnüşi) emeller boýunça toplumlaýyn maşklaryň netijesinde mynasyp boldy. Ildeşimiz bürünç medaly bolsa nusgawy görnüşde görkezme çykyşlarynda eýelemegi başardy.

“Greppling” görnüşinde tapawutlanan Şöhrat we Muhammet Orazgeldiýewler, Hajy Möwlamow we Ýunus Gurbanmyradow dagynyň hersi bir altyn medala mynasyp boldular. Olar MMA-laýt we MMA-full görnüşlerinde degişlilikde bir kümüş we üç bürünç medaly eýelediler. Bu görnüşlerde Guwanç Möwlamow iki gezek bürünç baýraga mynasyp boldy.

Şeýlelikde, biziň pälwanlarymyzyň Türkiýede geçen dünýä çempionatynda çykyşlarynyň netijesi boýunça Türkmenistanyň sport üstünlikleriniň üsti ýedi altyn, bir kümüş we bäş bürünç medal bilen ýetirildi. Ajaýyp üstünlik!

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter