Aşgabatda ahalteke belewlerine bagyşlanylan döredijilik işleriniň sergisi açyldy | TDH
Medeniýet

Aşgabatda ahalteke belewlerine bagyşlanylan döredijilik işleriniň sergisi açyldy

 

Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergi zalynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy bolan ahalteke bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak maksady bilen yglan eden bäsleşigine hödürlenen döredijilik işleriniň sergisi ýaýbaňlandyryldy.

Her ýyl geçirilýän döredijilik bäsleşigine medeniýetiň dürli ulgamlarynyň wekilleriniň köpüsi gatnaşýar. Behişdi bedewler bu serginiň esasy gahrymanlarydyr. Sergä gatnaşýanlaryň hatarynda şekillendiriş, amaly-haşam sungatynyň wekilleri, neşirýat işiniň hünärmenleri, fotosuratçylar, teležurnalistler we beýlekiler bar. Tejribäniň görkezişi ýaly, ganatly bedewleriň gözelligini çeperçilik taýdan beýan etmek boýunça bäsleşik sungatyň dürli ugurlarynyň ussatlarynyň işjeňligini we mümkinçiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär. Sergi zalynda guralan sergide dürli žanrdaky işleriň ýüzlerçesi ýaýbaňlandyryldy. “Bedewleriň patyşalygynyň” özboluşly çeperçilik beýany bu ýere gelýänlerde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Sergide bedewler dürli görnüşlerde şekillendirilipdir. Olaryň şekilini tebigatyň ajaýyp gözelliginde, at çapyşyklarynyň tolgundyryjy pursatlarynda, oba durmuşynyň sahnajyklarynda, halk dessurlarynyň berjaý edilýän mahalynda, baýramçylyk dabaralarynda görmek bolýar.

Ajaýyp halylar, täsin şaý-sepler, keramika önümleri, inçelik bilen taýýarlanan keşdeler – bularyň ählisi serginiň esasy gahrymany bolan ahalteke bedewiniň şekiline özboluşly öwüşgin çaýdy. Sergide görkezilen eserler atlaryň keşbini doly açyp görkezmäge, halkymyzyň ganatly bedewlere bolan çuňňur söýgüsini hem-de hormat-sarpasyny beýan etmäge, ýurdumyzyň medeniýeti we taryhy bilen has ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berdi.

Bäsleşige meşhur ussatlar bilen birlikde döredijilige indi gadam basýan awtorlar hem gatnaşdylar. Eserlere berlen bahalaryň adalatly bolmagy üçin olaryň aşagynda işleri döredijileriň atlary görkezilmändir, diňe tertip belgisi goýlupdyr. Sungat muşdaklary meşhur suratkeşleriň işlerini olaryň özboluşly iş usullary boýunça tanaýarlar. Ýöne, döredijilik gözlegleri babatda olaryň ählisi deňdir.

Bäsleşikde baýrakly orunlary eýelänleri sylaglamak dabarasy Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň barşynda bolar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter