Türkmen agyr atletikaçylarynyň iki bürünç medaly | TDH
Sport

Türkmen agyr atletikaçylarynyň iki bürünç medaly

опубликованно 24.04.2017 // 1341 - просмотров
 

Olimpiýa şäherjiginde agyr atletika boýunça Aziýanyň çempionaty dowam edýär. Şu gün, ýaryşlaryň ikinji güni zenanlaryň arasynda iki agram derejesinde bäsleşikler geçirildi, şunda Türkmenistanyň topary iki bürünç medala eýe boldy. Medallaryň ikisini hem 53 kilograma çenli agram derejede çykyş eden Kristina Şermetowa gazandy.

Ýaryşlaryň birinji gününde biziň toparymyzyň hatarynda Ýulduz Jumabaýewa iki gezek üçünji orunlary eýeledi. Şu günki netijeleri hem hasaba almak bilen, Türkmenistanyň ýygyndy topary dört bürünç medaly eýeledi.

K.Şermetowa itekläp götermekde 104 kilogramy galdyrmagy başardy, iki görnüşiň jemi boýunça ol 182 kilogram netijäni görkezdi. Şeýle hem Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ahmet Saryýewiň şägirdi öňki goýan şahsy rekordyny itekläp götermekde 4 kilogram ýokarlandyrdy.

Sylaglamak dabarasyndan soň K.Şermetowa TDH-nyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde silkip götermekde onuň has ýokary netije görkezmegine ozal alan şikesiniň päsgel berendigini, onuň netijesinde iki ýylyň dowamynda agyr atletika bilen meşgullanmandygyny aýtdy. Ýurdumyzyň ençeme gezek çempiony ýarym ýyl mundan ozal sporta gaýdyp geldi we heniz öňki durkuny doly derejede dikeldip ýetişmedi.

Ol Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna çenli galan wagtyň dowamynda türgenleşiklere has köp üns berip, türkmen tomaşaçylaryny täze sepgitler bilen begendirjekdigini we Aziada-2017-niň altyn medaly ugrunda göreşjekdigini aýtdy.

53 kilograma çenli agram derejede Hytaýyň toparyndan Çengji Weý (3 altyn medal) ýeňiji boldy. Bu türgen zenan iki görnüş boýunça 200 kilogram netije, silkip götermekde 88 kilogram we itekläp götermekde 112 kilogram netije görkezdi. Supatra Kaýewkong (Tailand) kümüş medala eýe boldy.

58 kilograma çenli agram derejede Hytaýyň taýpeýiniň toparyndan Hsing Çun Kuo üç altyn medala mynasyp boldy, ol iki görnüşiň jemi boýunça 241 kilogram netije görkezdi (silkip götermekde 104 kilogram, itekläp götermekde 137 kilogram). Ikinji oruny hytaýly Lingli Ou (219 kilogram) we üçünji orny Koreýa Halk- Demokratik Respublikasynyň wekili Su Kim (218 kilogram) eýelediler, bu agram derejede biziň türgenlerimiz çykyş etmeýärler.

Ýaryşlaryň üçünji güni – 25-nji aprelde erkekleriň arasynda 69 kilograma çenli we zenanlaryň arasynda 63 kilograma çenli agram derejelerde medallaryň ýene iki toplumy ugrunda bäsleşikler bolar.

26-njy aprelde bolsa paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginde Aziýanyň ýene iki çempionaty – kikboksing we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlar badalga alar, olara onlarça ýurtlardan sportuň bu görnüşiniň ussat türgenleri gatnaşarlar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter