Halkara ahalteke atçylyk- sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi | TDH
Sport

Halkara ahalteke atçylyk- sport toplumynda konkur boýunça ýaryşlar geçirildi

опубликованно 26.04.2017 // 1020 - просмотров
 

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda päsgelçiliklerden geçmek –konkur boýunça ýaryşlar geçirildi. Ýaryşlary “Türkmen atlary” döwlet birleşigi, Sport baradaky döwlet komiteti we Milli atly sport merkezi bilelikde guradylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça sportuň bu görnüşi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. Şol sebäpli hem päsgelçiliklerden geçmek boýunça şu gezekki bäsleşikler badalga berilmegine birnäçe aý galan Aziada-2017-ä taýýarlygyň möhüm tapgyry bolup durýar.

Bu bäsleşiklere Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň, Milli atly sport merkeziniň, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň, welaýat atçylyk sport toplumlarynyň, ministrlikleriň birnäçesiniň bedewleri—jemi 15 türgen gatnaşdy. Bu ýerde türkmen türgenleri iň oňat başarnyklaryny görkezdiler, olary münberleri dolduran hem-de ajaýyp hem gyzykly bäsleşikleriň şaýady bolan köpsanly tomaşaçylar goldadylar.

Konkur boýunça bäsleşikleriň barşynda oňa gatnaşyjylar dürli beýiklikdäki we çylşyrymly päsgelçilikleriň 11-sinden geçdiler. Konkur ýaryşynyň kadasyna laýyklykda kesgitlenen wagtda bir päsgelçilikden iki gezekde hem geçip bilmedik türgenler medallar ugrundaky ýaryşlary dowam etdirmekden çykarylýar.

Iki tapgyrda geçirilen konkur ýaryşynyň birinji tapgyrynda türgenler 1 metr 15 santimetr belentlikden geçdiler. Onuň netijesinde bellenilen kadalara laýyklykda, türgenleriň 4-si ikinji tapgyra gatnaşmaga hukuk gazandylar. Ikinji tapgyrda türgenler 1 metr 20 santimetr belentlikdäki päsgelçiliklerden geçdiler.

Ýaryşyň ýeňijileri Türkmen bedewiniň baýramynyň bellenilýän güni – 30-njy aprelde, ýekşenbe güni yglan ediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter