Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sinze Abe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sinze Abe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy bilen gutlady

 

Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy kabul ediň.

Türkmenistan Garaşsyzlygyny gazanan pursatyndan başlap, biziň ýurtlarymyzyň arasynda dostluk gatnaşyklary ýola goýuldy.

2009-njy ýyldan bäri döwürde Siz Ýaponiýada üç gezek bolduňyz, hususan-da, Siziň 2013-nji ýyldaky saparyňyz mahalynda umumy bahasy 1 trillion ýapon iýeninden gowrak bolan ykdysady taslamalar boýunça resminamalara gol çekildi. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn esasda ösdürilmegini şertlendirdi. Şeýle hem Siz 2015-nji ýylda Sendaý şäherinde bolup, BMG-niň tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiliklerini azaltmek barabaky Bütindünýä maslahatyna gatnaşdyňyz.

Öz gezeginda men 2015-nji ýylda Türkmenistanda ilkinji gezek saparda boldum. Onuň dowamynda dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça bir pikire geldik. Döwlet Baştutanlarynyň derejesindäki saparlary alyşmak ýapon-türkmen gatnaşyklarynyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berdi. Bu bolsa meni örän begendirýär.

Dürli bilelikdäki ykdysady taslamalaryň durmuşa geçirilmegine, Ýaponiýanyň inžener-tehniki bilimini öňe ilerletmäge, şeýle hem ýapon dilini öwrenmäge gönükdirilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna yzygiderli goldaw berjekdigime ynandyrmak isleýärin.

Türkmenistanyň häzirki döwürde başlyklyk edýän “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” gatnaşyklarynyň çäklerinde ýapon-türkmen dostluk hyzmatdaşlygynyň mundan belýäk-de çuňlaşdyryljakdygyna we ösdüriljekdigine ynam bildirýärin.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter