“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda oba hojalyk toplumynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň okuw maslahaty açyldy | TDH
Jemgyýet

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda oba hojalyk toplumynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň okuw maslahaty açyldy

опубликованно 01.05.2017 // 974 - просмотров
 

Awazadaky “Daýanç” medeni-dynç alyş we sagaldyş merkeziniň maslahatlar zalynda kärdeşler arkalaşyklarynyň degişli işgärleri we hünärmenleri üçin okuw maslahaty başlandy. Ol Türkmenistanyň Obasenagat toplumynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň geňeşi tarapyndan guraldy. Maslahatyň işine 120 adam gatnaşdy. Okuw maslahatynyň açylyş dabarasynyň çäklerinde Obasenagat toplumynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Geňeşiniň “Sagdynlyk, ruhubelentlik, dostluk!” şygary astynda umumy mejlisi geçirildi.

Mugallymlar hökmünde okuw maslahatyna Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň degişli bölümleriniň müdirleri, inspektorlary, Obasenagat toplumynyň ilkinji kärdeşler arkalaşyklar guramalarynyň ýolbaşçylary we utgaşdyryjylary çagyryldy. Hepdelik okuwlaryň maksatnamasyna ilkinji guramalaryň borçlaryny ýerine ýetirmek, ýygnaklary geçirmek, buhgalter hasabatlylygy we beýleki ugurlar bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Okuw maslahatynda zähmetkeşleriň hukuklaryny goramak meselesene aýratyn orun berildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň maddalary, Zähmet kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar hem-de zähmet kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň aýratynlyklary beýan ediler.

Okuw maslahatynyň gün tertibine kärdeşler arkalaşyklarynyň işgärleriniň tejribe alyşmagy bilen baglanyşykly mesele hem girizildi. Kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de öňdebaryjy daýhan birleşikleriniň belli kärendeçileri oba zähmetkeşleriniň durmuşyndaky düýpli özgertmeler hem-de üstünlikler, ýurdumyzyň obasengat toplumynyň önümçilik kuwwatyndan netijeli peýdalanmakda döwlet goldawy hem-de oba hojalyk önümleriniň eksportyny artdyrmakda kärdeşler arkalaşyklarynyň orny barada gürrüň bererler.

Okuw maslahatynyň barşynda tebigata aýawly garamak, önümçiligiň ekologiýa howpsuzlygy, bedenterbiýäniň we sportuň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak we giňeltmek, zähmetkeşler toparlarynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan medeni- köpçülikleýin we sport çärelerini guramak hem-de geçirmek meselelerine hem garalar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter