Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlawlar boýunça öňünden ses bermek başlandy | TDH
Jemgyýet

Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň ýerine saýlawlar boýunça öňünden ses bermek başlandy

опубликованно 11.05.2017 // 1011 - просмотров
 

Möhletinden öň çykyp gidenleriň saýlaw okruglarynda hem-de welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek işleriniň çäklerinde 11-nji maýda öňünden ses bermek başlandy.

Ses bermegi guramaçylykly geçirmek üçin, Saýlaw kodeksiniň 73-nji maddasyna laýyklykda, saýlaw toparlarynyň agzalary uzak iş saparlaryna ýa-da zähmet rugsadyna gidýän, şeýle hem şuňa meňzeş käbir sebäplere görä, saýlawlar güni saýlaw uçastoklaryna gelip bilmejek saýlawçylara saýlaw uçastoklarynda öňünden ses bermek mümkinçiligini döretdiler.

Häzirki wagtda okruglaryň çäginde saýlaw uçastoklarynyň jemi 255-si döredildi. Olaryň ählisi degişli enjamlar hem-de Saýlaw kodeksine laýyklykda ýazylan usulyýet we düşündiriş berýän edebiýatlar, kadalaşdyryjy resminamalar we beýleki zerur serişdeler bilen üpjün edildi. Olarda häzirki jemgyýetçilik-syýasy möwsüm barada zerur bolan maglumatlar berilýär.

Saýlawlaryň kanunalaýyk geçirilişine syn etmegi syýasy partiýalar, jemgyýetçilik birleşikleri, raýatlaryň toparlary we dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 300-den gowragy amala aşyrar. Olaryň hemmesine öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde saýlawlar bilen baglanyşykly geçirilýän işlere, saýlawlaryň öň ýanynda hem-de gönüden-göni saýlawlar güni hem saýlaw uçastoklaryna baryp syn etmek mümkinçiligi berildi. Munuň özi 21-nji maýda saýlawlaryň mundan beýläk hem açyklyk, aýdyňlyk demokratik esaslarda, giň bäsleşik şertlerinde geçirilmegine özüniň oňyn täsirini ýetirer.

Şeýlelikde, saýlawlara taýýarlyk işleriniň beýleki guramaçylyk işleri bilen bir hatarda, Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň, şeýle hem Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermegiň-badalga alan jemgyýetçilik syýasy çäräniň bu tapgyrynyň guramaçylykly geçirilmegine ýerlerde işjeň ýagdaýda taýýarlyk görüldi. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň ösüşiň demokratik ýoluna, türkmen halkynyň abadançylygynyň hem-de rowaçlygynyň maksatlaryna üýtgewsiz ygrarlydygynyň subutnamasy bolup durýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter