Awazada ýaş özbek myhmanlary göwnejaý dynç alýarlar | TDH
Jemgyýet

Awazada ýaş özbek myhmanlary göwnejaý dynç alýarlar

опубликованно 17.05.2017 // 1054 - просмотров
 

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň “Daýanç” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde sport we döredijilik bäsleşikleri geçirildi. Bu ýere ozal habar berlişi ýaly, 15-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça goňşy Özbegistanyň dürli sebitlerinden çagalar dynç almaga geldiler.

Hazaryň ekologik taýdan arassa türkmen kenarynda dynç alýan okuwçylaryň sport senenamasy ýeňil atletika bilen açyldy. Çagalar sagaldyş merkeziniň otrýadlary boýunça düzülen türkmen we özbek ýetginjekler toparlary iki ýüz metrden ybarat bolan dört tapgyrly estafetada ýaryşdylar. Ýetginjekleriň ýaryşynda Özbegistandan gelen myhmanlar ýeňiş gazanyp, hormat münberine çykdylar. Ylgaw ýodalarynda gyzlaryň arasynda türkmen okuwçylary öňdeligi eýelediler. Olaryň doganlyk ýurtdan bolan deň-duşlary pellehana ikinji we üçünji bolup gelmegi başardylar.

Ýeňil atletika boýunça ýaryşlar uzynlygyna bökmek bilen dowam etdi. Bäsleşikleriň bu görnüşinde ýetginjekleriň arasynda özbek çagalary üstünlik gazanyp, birinji we ikinji orunlary eýelediler. Türkmen okuwçylary üçünji orna mynasyp boldular. Bu ýaryşda türkmen gyzlary ýene-de şowly çykyş etdiler, olaryň özbek joralary bolsa üçünji orny eýelediler.

Ýaş janköýerler ähli ýeňişlere we üstünliklere el çarpyp, türgenleriň şatlygyny paýlaşdylar.

Agşam “Daýanç” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde “Kämillige tarap ýol” atly döredijilik bäsleşigi geçirildi. Sahnada ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we paýtagtymyzdan zehinli çagalar, şeýle hem olaryň doganlyk Özbegistandan--Garagalpagystandan, Horezm, Buhara we Nowaýy oblastlaryndan bolan täze dostlary täsirli çykyşlaryny görkezdiler. Ýaş zehinleriň çykyşlary balkan toparynyň ýerine ýetirmeginde küştdepdi tansy bilen tamamlandy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter