Türkmenistanyň Merkezi banky we GFR-iň Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasy Ähtnama gol çekdiler | TDH
Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Merkezi banky we GFR-iň Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasy Ähtnama gol çekdiler

опубликованно 16.06.2017 // 997 - просмотров
 

Berlinde Türkmenistanyň Merkezi banky bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekildi. Resminama maliýe ulgamyny berkitmek hem-de bank ulgamynyň hünärmenlerini okatmak babatda deňhukukly hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga gönükdirilendir.

Şeýle hem gazna Halkara süýşürintgiler gününi geçirmekde hyzmatdaşdyr. Ýöriteleşdirilen bank mekdebiniň mugallymlary we diňleýjileri hem-de ýurdumyzyň banklarynyň müşderileri bilelikdäki çäreleriň müşderileri bolup durýar.

Bu düzüm bilen hyzmatdaşlyk 2012-nji ýylda gaznanyň wekiliýetiniň ilkinji iş saparyndan başlady. Türkmenistanda bank hünärmeni hünäri boýunça okuw taslamasy TMB-niň we Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasynyň üstünlikli gatnaşyklarynyň mysallarynyň biri bolup durýar. 2013-2017-nji ýyllarda şol taslamanyň çäklerinde Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärleriniň 400-den gowragy hünärini ýokarlandyrdy.

1992-nji ýylda döredilen gününden başlap, bu gazna dürli ýurtlarda maliýe edaralaryny hem-de kiçi we orta kärhanalary goldaýar. Häzirki wagtda Süýşürintgiler kassalarynyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça gaznasy tarapyndan dünýäniň 40-dan gowrak ýurdunda ösüş taslamalary amala aşyrylýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter