Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Prezidentine Laşkargah şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň Prezidentine Laşkargah şäherinde bolup geçen terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi

опубликованно 24.06.2017 // 924 - просмотров
 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganä ýurduň Laşkargah şäherinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek hem-de ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň hem-de Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna Beýik Biribardan sabyr-takat diläp, ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz Gudraty güýçli Allatagalanyň Owganystanyň ähli halkyna ruhy durnuklylyk we mertlik bermegini dileg etdi.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter