Aşgabat 2017: sportuň, medeniýetiň we syýahatçylygyň paýtagty | TDH
Aşgabat-2017

Aşgabat 2017: sportuň, medeniýetiň we syýahatçylygyň paýtagty

опубликованно 26.06.2017 // 997 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabady toplumlaýyn ösdürmegiň strategiýasynda Türkmenistanyň paýtagtyny ykdysady, syýasy, medeni durmuşyň, sportuň we syýahatçylygyň iri halkara merkezine öwürmek wezipesini öňde goýýar.

Aşgabady abadanlaşdyrmak, onuň keşbini özgertmek, sport desgalaryny bina etmek hem-de iň myhmansöýer gurşawy döretmek boýunça işler Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň barşynda görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy.

Ýol-ulag ulgamy düýpli abatlanyldy, bu bolsa awtomobil akymlaryny has gowulandyrdy, bir ýerden beýleki bir ýere barmagyň wagtyny azaltdy. Energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygy ýokarlandy, howadaky geçirijiler has howpsuz bolan ýerasty inženerçilik aragatnaşyk ulgamlary bilen çalşyryldy.

Ýaşaýyş jaý gurluşygynda ileri tutulýan durmuş ugurlary ýüze çykýar. Bu gurluşyklar her toplumda çagalar baglarynyň, mekdepleriň, sport we oýun meýdançalarynyň, dükanlaryň bina edilmegini, durmuş hyzmatlar ulgamynyň, awtomobil duralgalarynyň, ýaşyl zolaklaryň we ençeme beýlekileriň bolmagyny göz öňünde tutýar. Ozalky bar bolan binalar, ýaşaýyş jaýlary, ýaşaýyş toplumlarynyň içki ýollary abatlanylyp, olaryň durky täzelenildi, binalaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylyp, bagy-bossanlyklar ekildi.

Aşgabat paýtagt hökmünde döwletimiziň ykdysady ýagdaýyny, jemgyýetiň medeniýetiniň we ruhy durmuşynyň derejesini, aň-paýhas mümkinçiligini şöhlelendirip, köp babatda tutuş ýurdumyzyň abraýyny kesgitleýär. Paýtagtymyzyda Olimpiýa şäherjiginiňm gurulmagy ýurdumyzyň täze belentliklere hem-de dünýä derejesindäki üstünliklere tarap ymtylmasynyň nyşany boldy. Bu ýerde sentýabr aýynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter