Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylara gutlag iberdi | TDH
Ykdysadyýet

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarkasyna gatnaşyjylara gutlag iberdi

опубликованно 27.06.2017 // 1027 - просмотров
 

Hormatly sergi-ýarmarka gatnaşyjylar!
Mähriban adamlar!

Sizi «Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Aşgabatda geçirilýän bu serginiň söwda ulgamynyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýeten sepgitlerini giňden görkezmek bilen, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn!

Bu sergi-ýarmarka ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň netijesinde ýetilen sepgitleri, Türkmenistanda raýatlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, saçaklarymyzyň dürli-dümen nygmatlar bilen bezelmegi üçin gündelik tagalla edilýändigini, ýokary derejeli söwda we hyzmatlar ulgamy döredilip, halkyň ösýän islegleriniň doly kanagatlandyrylýandygyny aýdyň görkezýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň çekýän asylly zähmetinden rowaçlanýan eziz Diýarymyz bu gün dünýäniň iň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň birine öwrüldi. Ýurdumyzda amala aşyrylýan tiitumly işler, oňyn özgertmeler ata Watanymyzyň ykdysady binýadyny berkitmek bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Häzirki döwürde eziz Diýarymyzda ak bugdaýyň, gök-bakja önümleriniň, miweleriň, ir-iýmişleriň bol hasyly öndürilýär we türkmen halkynyň rysgaly, her bir maşgala ojagynyň berekedi bolup, saçaklarymyza dolýar. Azyk önümleri bilen bir hatarda, senagat önümlerini öndürýän kärhanalaryň günsaýyn artmagy bilen, ýokary hilli harytlaryň giň gömüşi söwda tekjelerini bezeýär, ýurdumyzyň içerki bazarlarynda halkyň sarp edýän harytlarynyň bolçulygy üpjün edilýär.

Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!

Türkmenistanda öz ähmiýetliligi boýunça örän möhüm syýasy, ykdysady, durmuş, medeni ulgamlarda ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar. Şol sanda söwda ulgamy hem ýurdumyzyň ýokary depginler bilen ösýän pudaklarynyň birine öwrüldi. Bazar gatnaşyklaryny kämilleşdirmekde, hususy eýeçiligi ösdürmekde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler pudagyň batly depginler bilen dumukly ösmegine itergi berdi.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda, Aşgabat şäherinde döwrebap söwda merkezleriniň, dükanlaryň, bazarlaryň, häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan jemgyýetçilik iýmiti kärhanalarynyň, toý mekanlarynyň, medeni-dynç alyş merkezleriniň gurlup, halkyň hyzmatyna berilmegi bölek söwda ulgamynda ilata edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyryp, iň talapkär müşderiniň hem göwnünden turmaga mümkinçilik döredýär. Bu bolsa, ilata ýerlenýän harytlaryň möçberleriniň, gömüşleriniň artmagyna, hiliniň ýokarlanmagyna uly itergi berýär.

Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!

Turkmenistan gysga wagtyň içinde dumukly ösüş ýoluna düşen we bütin ýurtda azyk howpsuzlygyny döretmegi başaran ýurt hökmünde ykrar edildi. Amala aşyrylýan özgertmeler, oýlanyşykly kabul edilýän çözgütler ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek bilen birlikde, türkmen topragynda öndürilýän ýokary hilli önümleri daşary ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň dünýä bazarlarynda ýerlenilişini has-da artdyrmak maksadyna eýerip, biz dünýä döwletleriniň onlarçasynda, şol sanda Russiýa Federasiýasynda, Belarus Respublikasynda, Türkiýe Respublikasynda, Hytaý Halk Respublikasynda, Gyrgyz Respublikasynda we beýleki bimäçe ýurtlarda Türkmenistanyň söwda öýlerini açdyk. Bu söwda öýleriniň üsti bilen amala aşyrylýan, ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli oba hojalyk we senagat önümleriniň söwdasy barha giň gerime eýe bolýar.

Sergi-ýarmarka gatnaşýan hormatly myhmanlar!
Eziz adamlar!

«Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarka bedew bady bilen öňe barýan eziz Diýarymyzda beýleki pudaklar bilen bir hatarda söwda we hyzmat ediş ulgamynyň hem dünýäniň öňdebaryjy gazananlaryny özünde jemläp, ilatymyza we ýurdumyzyň myhmanlaryna ýokary hilli hyzmat etmekde öňde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrýandygyny we belent sepgitlere ýetýändigini aýdyň görkezer.

Sizi «Söwda we hyzmat - 2017» atly sergi-ýarmarkanyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter