Mämmetgulyýew türkmen tennisi üçin ykjam taýýarlyk görýär | TDH
Aşgabat-2017

Mämmetgulyýew türkmen tennisi üçin ykjam taýýarlyk görýär

опубликованно 18.09.2017 // 906 - просмотров
 

Isa Mämmetgulyýew (Türkmenistan) hepdäniň ýekşenbe güni Aşgabat 2017-de ilkinji bäsleşen oýnunda öz duýgularynyň hötdesinden gelip ýeňiş gazanmagy başardy.

Ykjam ýerleşdirilen 4000 adamlyk janköýeri bolan Baş meýdançada özüniň iň gowy tennis ýaryşyny görkezen Mämmetgulyýew kiribatili bäsdeşi Tebatibunga Bira - Ýuwaş umman adasynyň ýaşaýjysyna garaňda has ökdedigini subut edip, 6-2, 6-0 tapawut bilen 57 minudyň dowamynda ýeňiş gazandy.

20 ýaşly türgeniň ýeke-täk meselesiniň bolsa ikinji tapgyra geçip, ýurdunyň oňa bolan ynamyny ödemek üçin aljyramagy bilen baglanyşdyryp bolar.

"Beýle köp sanly mähelläniň öňünde çykyş edip görmändim. Eýranda Davis Cup ýaryşlaryna gatnaşypdym. Emma bu hem onçakly uly däldi. Ýöne bärde ýagdaý başgady. Öz döwletiň, öz ildeşlerimiz. Şonuň üçin has dartgynlydy".

"Men muňa jogapkärçilikli çemeleşýärin. Hemmeler maňa bil baglaýar. Men hem muňa doly taýýar."

Mämmetgulyýew oýna haýallyk bilen başlady. Biranyň birnäçe çöwre urgusyna garamazdan çepbekeý türkmen oýunçysy has tejribeli bolany we ITF-den tejribesi ýeterlikli bolany üçin birinji tapgyrda 3-1 hasabynda ýeňdi.

Mämmetgulyýew bu oýnuň özüniň iň gowy oýnunyň bäri ýanyndan hem gaýtmandygyny belleýär. Şonda-da ol Bira ikinji tapgyrda bary-ýogy 9 utuk gazanmaga ýol berýär. Ol özüniň 32 adamlyk oýunda gowy netije görkezjekdigine ynanýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter