Polşanyň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 25 ýyllygy bilen gutlady | TDH
Syýasat habarlary

Polşanyň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentini diplomatik gatnaşyklaryň 25 ýyllygy bilen gutlady

опубликованно 01.10.2017 // 983 - просмотров
 

Siziň Alyhezretiňiz, Polşa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli polýak halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan Size tüýs ýürekden gutlaglarymy ýollaýaryn.

Polşa Respublikasy Türkmenistanyň türkmen döwletiniň howpsuzlygynyň, garaşsyzlygynyň hem-de ykbalyny özbaşdak çözmäge hukugynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen syýasatyna hormat bilen garaýar. Türkmenistanyň durnukly ösmeginiň ýurduň rowaçlygyna hem-de onuň halkynyň abadançylygyna ýardam berjekdigine berk ynanýaryn.

Jenap Prezident, Polşanyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýändigine Sizi ynandyrmak isleýärin, munuň özi ýurtlarymyzyň arasynda, hususan-da, ykdysady, medeni hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak ulgamynda hyzmatdaşlygyň ähli mümkinçiliklerini herekete getirmäge ýardam eder.

Jenap Prezident, Türkmenistanyň, onuň ähli raýatlarynyň hem-de hut Siziň abadançylygy baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul ediň.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter