Uly ýaşly nesilleriň wekillerine «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy | TDH
Jemgyýet

Uly ýaşly nesilleriň wekillerine «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

опубликованно 10.10.2017 // 1468 - просмотров
 

Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini hem-de jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändiklerini hem-de durmuşda asylly görelde nusgasyny görkezýändiklerini nazara alyp, şeýle hem hemişelik Bitarap Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen ýurdumyzyň raýatlarynyň birnäçesine Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy:

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy Aleksandr Sahatowiç Dadaýewe,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti Meret Hezretgulyýewiç Aşyrbaýewe,

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Heýkeltaraşlyk kafedrasynyň uly mugallymy Babasary Annamyradowa,

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň Bilim, saglygy goraýyş, sport, medeniýet, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini utgaşdyryjy bölüminiň esasy hünärmeni Erkin Mätiýewiç Kösäýewe,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Aşgabat şäheriniň 2-nji saglyk öýüniň gorag işgäri Meretgeldi Gulgeldyýewe,

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Akmyrat Geldimyradowa,

Ahal welaýatynyň Altyn asyr etrabynyň Altyn asyr şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Amanberdi Ýagmurowa,

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Akwekil geňeşliginiň Akwekil obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Meretmuhammet Saparowa,

Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýetiniň Balkan welaýat müdirliginiň Etrek etrabynyň wekili, Etrek etrabynyň baş ymamy Begarslan Esenowa,

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Paraw geňeşliginiň Paraw obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Mäti Nurmämmedowa,

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky geňeşliginiň Uzynsuw obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Torjan Ataweliýewe,

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Almalyk geňeşliginiň Bereketli obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Gurbanmyrat Öwezowa,

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Hywaçyoý obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Dädebaý Welžikowa,

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Aşyr Kakabaýew adyndaky geňeşliginiň Garaoý obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Bazar Mamyşowa,

Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Altyn asyr geňeşliginiň Mäşpaýa obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Hudaýguly Hudaýberdiýewe,

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň Gyzylaýak geňeşliginiň Gyzylaýak obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Gurbangeldi Kerimowa,

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň Hojakenepsi geňeşliginiň Eljik obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Çiltenkuly Rahmedowa,

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň Agzybirlik geňeşliginiň Agzybirlik obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Ýagşymyrat Gurbanýazowa,

Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Ýagtyýol şäherçesiniň ýaşaýjysy, pensioner Atajan Şamuhammedowiç Kakabaýewe,

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Serhetabat
şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Gurbanseýit Agageldiýewiç Saparmyradowa.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter