Döwlet Baştutanymyz: gadymy döwürlerde türkmenler golfa meňzeş çilik oýnunda bäsleşipdirler | TDH
Jemgyýet

Döwlet Baştutanymyz: gadymy döwürlerde türkmenler golfa meňzeş çilik oýnunda bäsleşipdirler

опубликованно 17.10.2017 // 1091 - просмотров
 

Hormatly Prezidentimiz Aşgabadyň golf-klubynyň açylyş dabarasynda çykyş edip, täze sport toplumynyň dynç almak üçin meşhur künjege öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň syýasatynda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn üns berilýändigini belledi.

Garaşsyz Watanymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk-sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri we şypahanalar giň gerim bilen gurulýar.

Bu işler sagdyn ýaşaýyş-durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmaga, Türkmenistanyň dünýä derejeli sport merkezi hökmünde ykrar edilmegine, türkmen sportunda uly üstünlikleriň gazanylmagyna ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyz heniz gadymy döwürlerde, türkmenleriň arasynda golfa meňzeş çilik oýnunyň oýnalandygyny belledi. Bu oýun adamda çakganlygy, ünslüligi, başarjaňlygy we sagdynlygy terbiýeleýär we kuwwat berýär.

Dünýäde giňden ýaýran golfuň ynsan saglygy üçin aýratyn ähmiýeti bar. Bu oýun bedeni taplamak bilen birlikde ýürek-damar, süýjükesel, göwnüçökgünlik ýaly keselleriň öňüni almaga ýardam edýär. Adamyň aň-bilim hem-de sport başarnygyny artdyrýar. Uzak ýyllaryň dowamynda geçirilen ylmy barlaglar golfuň ynsan ömrüni uzaltmakda örän möhümdigini tassyklaýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Halkara ölçeglerine laýyklykda gurlan, ýokary hilli golf meýdançaly bu täze toplum ýurdumyzda sport ulgamynyň düzüminiň yzygiderli giňelýändigini aýdyň görkezýär.

Paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynyň günortasynda ýerleşýän Golf sport toplumynyň umumy meýdany 70 gektardan ybarat. Toplumda edara we hyzmat ediş binalary, 18 çukur, 4 emeli köl hem-de bir emeli çeşme, awtoulaglar üçin 90 orunlyk ýerasty hem-de ýerüsti duralga guruldy.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter