Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň energetika ministrini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň energetika ministrini kabul etdi

 

Aşgabat, 1-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow strategiki nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça dörttaraplaýyn duşuşyga gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň energetika ministri Natig Agaami ogly Aliýewi kabul etdi.

Myhman mähirli garşylandygy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewiň salamyny hem-de türkmen halkyna parahatçylyk, abadançylyk we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ägirt uly maksatnamalary durmuşa geçirmekde üstünlikler baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Halkara bileleşiginiň soňky ýyllarda türkmen Lideriniň başlangyçlarynyň ilerledilişine uly üns bilen syn edýändigini bellenildi. Şol başlangyçlar bolsa ählumumy howpsuzlygyň esaslaryny pugtalandyrmaga we dünýäniň döwletleriniň durnukly ösüşi üçin ygtybarly binýady üpjün etmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly Azerbaýjanyň döwlet Baştutanyna we halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň uzakmöhletleýin, özara bähbitlilik esasynda guralýan döwletara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady.

Myhman ilkinji milli “TürkmenÄlem 52oE” aragatnaşyk emeli hemrasynyň uçurylmagy hem-de şu ýylyň dekabr aýynda bellenilip geçiljek Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 20 ýyllygy bilen gutlap, Azerbaýjanda öz Lideriniň ýolbaşçylygynda ösüşleriň täze depginlere tarap ynamly öňe barýan doganlyk türkmen halkynyň üstünliklerine tüýs ýürekden guwanýandyklaryny nygtady.

Mälim bolşy ýaly, goňşy ýurtlaryň ikisi hem ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ýola goýlan netijeli gatnaşyklary pugtalandyryp, häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmegiň ýollaryny gözlemekde tagallalaryny birleşdirýärler hem-de ählumymy howpsuzlygy, şol sanda energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berýärler.

Duşuşygyň barşynda döwlet Baştutanymyz we Azerbaýjanyň energetika edarasynyň ýolbaşçysy üstaşyr gaz geçirijilerini çekmek, şol sanda tebigy gazy Hazar sebitinden Ýewropa ibermek boýunça täze bilelikldäki taslamalary durmuşa geçirmegiň hasabyna strategiki ýangyç-energetika toplumynda däp bolan hyzmatdaşlygyň çäklerini giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Özara gyzyklanma dünýäniň dürli ýurtlarynyň energiýa serişdelerine islegleriniň artmagy, şeýle hem özüniň energiýa serişdelerini täze geljegi uly bazarlara çykarmagyň köpugurly ulgamyny döretmek boýunça strategiýany üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň eýeleýän orny bilen şertlendirilendir.

Bir ýurduň ösüşine we abadançylygyna sebitdäki, yklymdaky, dünýädäki umumy ýagdaýdan üzňe garamak bolmaz diýip, milli Liderimiz nygtady hem-de şu gün Aşgabatda geçirilýän dörttaraplaýyn duşuşykda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wekilleriniň ählumumy bähbitlere hyzmat edýän özara peýdaly hyzmatdaşlygy guramaga ylalaşykly çemeleşmeleri ara alyp maslahatlaşjakdyklaryna we işläp taýýarlajakdyklaryna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagyny ösdürmegiň uzakmöhletleýin maksatnamalary hem-de dünýädäki iri gaz ýataklaryny gözlemek we senagat taýdan özleşdirmek boýunça amala aşyrylýan giň möçberli taslamalar barada aýdyp, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň Türkmenistanyň öz üstüne alan borçnamalarynyň ählisini berjaý etmeginiň goşmaça kepililigi boljakdygyny nygtady.

Myhman türkmen Lideriniň durmuşa geçirýän oňyn syýasatyna hem-de energetika ulgamyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmäge gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berip, Türkmenistanyň gaz geçirijileriniň eksport ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga we energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna, şol sanda Ýewraziýa yklymynyň bazarlaryna howpsuz hem-de ygtybarly üstaşyr geçirmek üçin zerur şertleri döretmäge alan ugrunyň ählumumy energetiki howpsuzlyk meselelerini çözmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň energetika ministri ýurtlaryň ikisiniň-de ysnyşykly gatnaşyklara, şol sanda deňizde nebit we gaz ýataklaryny gözlemek ulgamynda hyzmatdaşlyga meýillidigini nygtadylar. Biziň ýurtlarymyzy bolsa gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, taryhy we medeni kökler, umumy däp-dessurlar baglanyşdyrýar.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter