Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisini kabul etdi | TDH
Syýasat habarlary

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisini kabul etdi

 

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň baýramçylygy mynasybetli guralan dabaraly çärelere gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisi emir Muhammed Ben Saad Ben Halid Ben Muhammed Al Saudy kabul etdi.

Myhman ýüzbe-ýüz duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy şanly baýramçylyk bilen gutlady we Türkmenistan bilen ýola goýulýan dostluk hem-de netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna Saud Arabystanynda aýratyn gadyr goýulýandygyny nygtady. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasat strategiýasy we ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler Türkmenistanyň ýokary halkara abraýa eýe bolmagyny şertlendirdi. Bu babatda alnyp barylýan işlere dünýä jemgyýetçiligi uly gyzyklanma bilen syn edýär.

Döwlet Baştutanymyz hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Saud Arabystany bilen däp bolan netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine ygrarlydygyny nygtady we ikitaraplaýyn tagallalaryň netijesinde soňky ýyllarda hyzmatdaşlygyň okgunly ösüşe eýe bolandygyny aýtdy. Möhüm ylalaşyklaryň gazanylmagy, dürli pudaklarda bilelikdäki taslamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegi işjeň hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şeýle hem atçylyk we atçylyk sporty ulgamyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mümkinçilikleri boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Türkmenistanda we Saud Arabystanynda bu ugruň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Milli Liderimiziň yzygiderli alada etmegi netijesinde Türkmenistanda häzirki zaman atçylyk toplumlarynyň gurlandygy, gadymy milli atşynaslyk däpleriniň dikeldilmegi, dünýä ýüzünde şöhrat gazanan ahalteke bedewleriniň baş sanynyň artdyrylmagy ugrunda maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we Saud Arabystany Patyşalygynyň içeri işler ministriniň geňeşçisi iki ýurduň umumy gyzyklanmalara jogap bolup durýan köpugurly gatnaşyklary işjeňleşdirmäge bolan gyzyklanmalarynyň bardygyny bellediler.

 
 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter