Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

28.10.2020 | «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahatyna gatnaşyjylara

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen geçirilýän bu halkara maslahatyň işine uly üstünlikleri arzuw edýärin!


27.10.2020 | Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň we BMG-nyň ÝeYK-nyň Ýerine ýetiriji sekretarynyň onlýan-duşuşygy boldy

Şu gün Daşary işler ministrliginde göni wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň (BMG ÝYK) Ýerine ýetiriji sekretary Olga Algaýerowa bilen duşuşyk geçirildi.


27.10.2020 | Türkmen-owgan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Daşary işler ministrliginde onlaýn görnüşde Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň administratiw edarasynyň başlygy Mohammad Şakir Kargar bilen duşuşyk geçirildi.


27.10.2020 | «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan taýýarlanýan «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň her çärýekde neşir edilýän nobatdaky sany çapdan çykdy.


27.10.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Malaýziýanyň Premýer-ministriniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Malaýziýanyň Premýer-ministri Muhiddin Ýassiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.


27.10.2020 | Gurluşyk-senagat toplumy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan strategik durmuş-ykdysady wezipeleri çözmek Türkmenistanyň gurluşyk, elektrik energetikasy, himiýa senagaty, gurluşyk önümçiligi we senagat ulgamynyň işiniň möhüm ugrudyr. Milli Liderimiz ýurdumyzda ykdysadyýetiň bu ulgamlaryny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär.


25.10.2020 | Sagdyn durmuş ýörelgesi — her bir raýatymyzyň saglyk berkligi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy.


25.10.2020 | Türkmenistanyň Kanuny Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetini girdejiler we çykdajylar boýunça 79 509,6 mln. manat möçberde, şol sanda býujetiň birinji derejesini girdejiler we çykdajylar boýunça 23 398,0 mln. manat möçberde tassyklamaly.


25.10.2020 | Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

Türkmenistanyň 2019-njy ýyl üçin Döwlet býujetiniň girdejiler boýunça 83 868 097,0 müň manat we çykdajylar boýunça 83 716 718,0 müň manat möçberinde ýerine ýetirilendigini tassyklamaly.


24.10.2020 | 2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti kabul edildi

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan möhüm kadalaşdyryjy-hukuk resminamalarynyň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter