Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

02.09.2020 | Wise-premýer R. Meredow Owganystanyň Merkezi bankynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji A. Ahmadi bilen wideoduşuşyk geçirdi

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi bankynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Ajmal Ahmadi bilen wideomaslahat aragatnaşygy arkaly duşuşyk geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny ähli ugurlarda işjeňleşdirmegiň wajyplygyna ünsi çekdiler.


02.09.2020 | Türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Gyrgyzystan Respublikasynyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Çingiz Aýdarbekow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikler wideomaslahat aragtanaşygy görnüşinde geçdi.


01.09.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ulgamynyň täze desgalarynyň açylyşyna gatnaşdy

Şu gün, Bilimler we talyp ýaşlar gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň edara binasy hem-de Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.


01.09.2020 | Türkmen paýtagtynda we Mary welaýatynda täze mekdepleriň açylyş dabaralary boldy

Şu gün, Bilimler we talyp ýaşlar gününde Aşgabatda 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň açylyş dabarasy boldy. Mekdebiň öňündäki owadan bezelen meýdançada baýramçylyk ýagdaý emele geldi. Dabara mynasybetli mekdebiň çäklerini owadan şarlar, dürli öwüşgindäki bezeg serişdeleri we baýdaklar bezedi. Aýdym-sazly baýramçylyk çykyşlary bu waka ajaýyp öwüşgin çaýdy.


01.09.2020 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Sizi belent maksatlara ruhlandyrýan we uly arzuw-umytlar bilen garşy alynýan Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2020-2021-nji täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bereketli güýz paslynyň ilkinji gününde ajaýyp bilimler baýramyna bagyşlanan dabaralaryň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyza bolan söýgimiziň aýdyň beýany boljakdygyna berk ynanýaryn!


31.08.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, şeýle hem welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.


31.08.2020 | Edara binasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara Türkmen alabaý itleri assosiasiýasy döredildi

Şu gün paýtagtymyzda edara binasy Aşgabatda ýerleşen Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň esaslandyryjy mejlisi geçirildi.


31.08.2020 | Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň häkiminiň orunbasary Şöhratjan Babakulyýewiç Ismailow Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.


31.08.2020 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany A.K.Seýidow hakynda

Astanogly Kullyýewiç Seýidowy Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.


30.08.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasynyň Prezidentine gutlag hatyny ýollady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Tatarystan Respublikasynyň güni hem-de Tatar ASSR-nyň döredilmeginiň 100 ýyllyk ýubileýi mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter