Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

14.09.2018 | Türkmen obasy ýokary durmuş ülňüleri bilen üpjün edilýär

Şu gün Ahal welaýatynyň häkimliginde sebiti ösdürmek, durmuş syýasaty ulgamyndaky wezipeleri çözmek hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maksatnamalaryny amala aşyrmak meseleleri boýunça maslahat geçirildi.


14.09.2018 | “Amul — Hazar 2018” rallisiniň dördünji tapgyry geçildi

14-nji sentýabrda «Amul — Hazar 2018» rallisine gatnaşyjylar iň soňky «Sport Meýdançasy» diýlip atlandyrylan düşelgä geldiler. Bu düşelge Türkmenistanda sportuň işjeň ösdürilýändigini, raýatlaryň beden saglygynyň berkidilmeginiň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini alamatlandyrýar.


13.09.2018 | Ral­li-reý­de gat­na­şy­jy­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler

13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­ge­si­ne ta­rap ug­rap, alaň­lar we ta­kyr­lar köp bo­lan ýa­ryş ýo­ly bo­ýun­ça 236 ki­lo­metr geç­di­ler.


13.09.2018 | Türk­me­nis­tan­da Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň il­çi­si işe baş­la­dy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa Tai­land Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si ha­nym Pan­ti­pa Iam­sud­ha Ýe­ka­ro­hit­den ynanç ha­ty­ny ka­bul et­di.


12.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň Diwanynyň başlygyny kabul et­di

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň Di­wa­ny­nyň baş­ly­gy we iş do­lan­dy­ry­jy­sy Mah­mud Wae­zi­ni ka­bul et­di.


12.09.2018 | “Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry sy­ýa­sa­ty we dip­lo­ma­ti­ýa­sy” žur­na­ly

«Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­ty we dip­lo­ma­ti­ýa­sy» yl­my-ama­ly žur­na­ly­nyň no­bat­da­ky sa­ny çap­dan çyk­dy. Her çär­ýek­de çyk­ýan ne­şir­de ýur­du­my­zyň da­şa­ry sy­ýa­sy dur­mu­şy­nyň mö­hüm wa­ka­la­ry öz be­ýa­ny­ny tap­dy.


12.09.2018 | “Amul — Hazar 2018”: “Ga­ra­gum ýal­ky­my” myh­man­la­ry gar­şy­la­ýar

12-nji sent­ýabr­da ir bi­len «Amul — Ha­zar 2018» aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar öz ulag­la­ryn­da Le­bap we Ma­ry we­la­ýat­la­ry­nyň do­lan­dy­ryş çä­gi­niň go­la­ýyn­da ýer­leş­ýän «Ma­ry» dü­şel­ge­sin­den çy­kyp, ýa­ry­şyň ikin­ji tap­gy­ry­nyň ba­dal­ga al­jak ýe­ri­ne ta­rap ug­ra­dy­lar.


12.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň professor-mugallymlaryna, işgärlerine hem-de ähli diňleýjilerine

Sizi Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň döredilmeginiň şanly 10 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.


11.09.2018 | “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.


10.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gatnaşdy

Şu gün Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter