Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

06.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti In­do­ne­zi­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­ne gy­nanç bil­dir­di

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow In­do­ne­zi­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Jo­ko Wi­do­do ýur­duň Lom­bok ada­syn­da bo­lup ge­çen, adam pi­da­la­ry­na we şi­kes ýet­me­le­ri­ne hem-de uly möç­ber­li weý­ran­çy­lyk­la­ra ge­ti­ren ýer­tit­re­me ze­rar­ly gy­nanç ha­ty­ny iber­di.


05.08.2018 | «Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li bo­ýun­ça me­dia­fo­rum

Aş­ga­bat­da Ýa­pyk bi­na­lar­da we sö­weş sun­ga­ty bo­ýun­ça Azi­ýa oýun­la­ry­nyň üs­tün­lik­li ge­çi­ri­len ýe­ri bo­lan Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň “Sport” myh­man­ha­na­sy­nyň mej­lis­ler za­lyn­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nan me­dia­fo­rum ge­çi­ril­di.


05.08.2018 | Türk­men zy­ýa­rat­çy­la­ry Mek­gä ha­ja ug­ra­dy­lar

Türk­men zy­ýa­rat­çy­la­ry hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň buý­ru­gy­na la­ýyk­lyk­da, “Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry” gul­lu­gy ta­ra­pyn­dan gu­ra­lan ýö­ri­te uçar gat­na­wy bi­len Sa­ud Ara­bys­ta­ny Pa­ty­şa­ly­gy­na ha­ja ug­ra­dy­lar.


04.08.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­la­ry­na gy­nanç bil­dir­di

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti Wla­di­mir Pu­ti­ne we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Hö­kü­me­ti­niň Baş­ly­gy Dmit­riý Med­we­de­we Kras­no­ýarsk ül­ke­sin­de bo­lup ge­çen we adam pi­da­la­ry­na ge­ti­ren “Mi-8” ky­sym­ly di­ku­ça­ryň he­läk­çi­li­ge uç­ra­ma­gy ze­rar­ly gy­nanç ha­ty­ny iber­di.


04.08.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy.


03.08.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda geçen ýedi aýda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine hem-de döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.


02.08.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň ýolbaşçysyny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjow Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine bellenilip, ol Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.


02.08.2018 | 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni belleniler

2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni belleniler


02.08.2018 | Resmi habarlar

Resmi habarlar


02.08.2018 | Agrosenagat toplumynyň netijeliligi azyk howpsuzlygynyň binýadydyr

Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudyr. Bu pudagyň ýokary depginde ösdürilmegine, ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilere hemmetaraplaýyn döwlet goldawyny bermäge gönükdirilen çäreleriň netijesinde ulgamda düýpli üstünlikler gazanyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter