Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

01.08.2018 | Türkmen-owgan gatnaşyklary dost-doganlyk goldawy arkaly rowaçlanýar

Türkmenistan Owganystanda parahatçylygyň we gülläp ösüşiň dabaralanmagyna hemmetaraplaýyn goldaw berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer ugurlaryň herekete girizilmeginiň möhümdigini belleýär. Munuň özi Owganystandaky ýagdaýa goldaw bermäge, onuň ykdysadyýetiniň ösüşine, sebitleýin gatnaşyklar ulgamyna täze senagat, ulag we maýa goýum taslamalarynyň çekmek ýaly anyk işlerde öz beýanyny tapýar.


31.07.2018 | Kiýewde “Amul – Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň Ukrainadaky Ilçihanasy Ukrainanyň Prezidentiniň işleri dolandyryş Döwlet müdirliginiň ýanyndaky daşary ýurtly wekilhanalara hyzmat etmek boýunça Baş direksiýasynyň goldamagynda sentýabr aýynda geçiriljek “Amul- Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahatyny gurnady.


31.07.2018 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi.


31.07.2018 | Ow­gan ila­ty türk­men Li­de­ri­ne ho­şal­lyk bil­dir­ýär

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady­na Ow­ga­nys­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Bat­hyz we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi Ab­dul Ga­fur Ma­lik­zaý­dan hat ge­lip go­wuş­dy. Ol öz ha­tyn­da Ra­bat­ka­şaň — Ka­laý­nau elekt­rik ge­çi­ri­ji ul­ga­myň işe gi­ri­zil­me­gi bi­len bag­ly de­mir­ga­zyk se­bi­tiň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan türk­men Li­de­ri­ne tüýs ýü­rek­den ho­şal­ly­gy­ny be­ýan et­di.


31.07.2018 | Res­mi ha­bar­lar

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän il-ýurt bäh­bit­li tu­tum­ly iş­le­riň tä­ze dö­re­dil­ýän ki­nos­se­na­ri­ler­de, pýe­sa­lar­da, ro­man­lar­da, po­west­ler­de, iri göw­rüm­li poe­ma­lar­da çe­per be­ýan edi­li­şi­ni hem-de ola­ryň kä­mil ma­ny-maz­mun­ly bol­ma­gy­ny ga­zan­mak, dün­ýä­niň ta­ry­hyn­da mü­di­mi­lik yz gal­dy­ran be­ýik şah­sy­ýet­le­ri­mi­ziň buý­sanç­ly keş­bi­ni ebe­di­leş­dir­mek, ýur­du­my­zyň ilat­ly ýer­le­ri­niň ru­hy-me­de­ni keş­bi­ni has-da gö­zel­leş­dir­mek, şeý­le hem gel­jek­de ýur­du­my­zyň paý­tag­tyn­da we we­la­ýat­la­ryn­da go­ýul­jak heý­kel­le­ri, ýer­leş­di­ril­jek port­ret­le­ri se­çip al­mak mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ka­ra­ra gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da:


31.07.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY A.B.Işa­now ha­kyn­da

Aman­dur­dy Bek­dur­dy­ýe­wiç Işa­no­wy Türk­me­nis­ta­nyň söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nist­ri we­zi­pe­si­ne bel­läp, ony Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň baş­ly­gy we­zi­pe­sin­den bo­şat­ma­ly.


31.07.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY B.Ş.Ça­ry­ýe­w ha­kyn­da

Be­genç Şa­dur­dy­ýe­wiç Ça­ry­ýe­wi Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne bel­le­me­li.


30.07.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşykda nobatdaky wideoşekilli maslahaty geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşyna, döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaldy.


30.07.2018 | Türkmenistanyň ulag toplumynyň kuwwaty artýar

Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde köp şahaly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ulgamda milli Liderimiziň başyny başlan iri möçberli taslamalary, şol sanda hereket edýän we gurulýan täze awtomobil hem-de demir ýollaryny döwrebaplaşdyrmak, raýat awiasiýasynyň, gämi gatnawynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli täzelemek we giňeltmek boýunça taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.


28.07.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter