Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

09.09.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow NGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.


09.09.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi.


09.09.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti “Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


09.09.2020 | “Ak kerweniň” ak ýoly

9-njy sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymyna girişildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm oba hojalyk möwsümi badalga aldy. Toprak-howa şertlerine laýyklykda, pagta ýygymy Daşoguz welaýatynda 16-njy sentýabrda başlanar.


08.09.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze oba hojalyk tehnikalaryny synlady we paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-nyň dünýä belli “John Deere” kompaniýasynyň pagta ýygymynyň öňüsyrasynda ýurdumyza gelip gowşan pagta ýygyjy tehnikalaryny synlady hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyzyň täze desgalarynyň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy we gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taslamalary bilen tanyşdy.


08.09.2020 | Resmi habarlar

“Türkmenistanda korrupsiýa garşy hereket etmek boýunça Milli maksatnamany tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 23-nji dekabrynda çykaran 1547-nji Karary bilen tassyklanan Türkmenistanda korrupsiýa garşy hereket etmek boýunça Milli maksatnamanyň we ony ýerine ýetirmegiň 2020 — 2024-nji ýyllar üçin Meýilnamasynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi amala aşyrýan Türkmenistanda korrupsiýa garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy Pudagara toparyň hukuk ýagdaýyny kesgitlemek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda korrupsiýa garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy Pudagara topar hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.


07.09.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky duşuşyk

Şu gün Türkmenistanyň we Gruziýanyň daşary işler ministrleriniň wideomaslahat görnüşinde duşuşygy boldy.


06.09.2020 | Türkmen Lideriniň adyna Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentinden hat gelip gowuşdy

Tatarystanlylaryň adyndan hem-de hut öz adymdan TASSR-nyň döredilmeginiň 100 ýyllygy hem-de Tatarystan Respublikasynyň güni mynasybetli iberen mähirli gutlagyňyz üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärin. Munuň özi Tatarystan Respublikasy bilen russiýa-türkmen gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen hyzmatdaşlyk meselelerine üns berilýändiginiň möhüm mysalydyr.


05.09.2020 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy.


05.09.2020 | Zehinli çagalaryň «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» bäsleşiginde özleriniň zehinlerini görkezip, tapawutlanan aýdymçy çagalary sylaglamak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda: 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter