Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

25.06.2020 | Hormatly Prezidentimiz döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary P.Agamyradowyň we G.Müşşikowyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagynyň milli ykdysadyýetimize ýetirýän ýaramaz täsirleriniň öňüni almak ugrunda alnyp barylýan işler, bilim ulgamyndaky özgertmeleriň barşy we döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


25.06.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

Şu gün Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde «Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» bilelikdäki komitetiniň onlaýn tertipde geçirilen 19-njy mejlisinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň wajyp ugurlary hem-de geljegi bilen baglanyşykly meselelere garaldy.


25.06.2020 | Türkmenistan enäniň saglygyny goramakda dünýäniň öňdebaryjylarynyň biri hökmünde ykrar edildi

Birleşen Milletler Guramasyndan gelip gowşan nobatdaky hoş habarda statistiki maglumatlara görä, Türkmenistanyň enäniň we çaganyň saglygyny goramakda dünýäde öňdebaryjy ýurtlaryň biri hökmünde ykrar edilendigi barada aýdylýar. BMG-niň geçen ýylyň netijelerine beren bahasy boýunça çagany dünýä inderen mahalynda eneleriň ölümi babatda ýurdumyzdaky görkeziji Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça iň pes görkezijileriň biridir.


25.06.2020 | Galla oragynyň ýokary depgini

Türkmenistanda galla oragynyň depgini barha ýokarlanýar. Ekin meýdanlarynda gije-gündiziň dowamynda tutanýerli zähmet dowam edýär. Türkmen ekerançylary ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda we ýitgisiz ýygnap almak hyjuwynda sazlaşykly işleýärler.


25.06.2020 | Medeniýet hepdeligi — 2020: dördünji gün

Daşoguz welaýatynda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň nobatdaky güni hem köpöwüşginli çärelere baý boldy.


25.06.2020 | Türkmenistanyň we Müsüriň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredowyň Müsür Arap Respublikasynyň daşary işler ministri Sameh Şukri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Taraplar türkmen-müsür hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleriniň birnäçesini ara alyp maslahatlaşdylar.


24.06.2020 | Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy ÝAÖB-nyň we AÖB-nyň wekilleri bilen duşuşyk geçirdi

23-nji iýunda wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Ýewropanyň Abatlaýyş we Ösüş Bankynyň Aşgabatdaky Wekilhanasynyň ýolbaşçysy Fatih Türkmenoglu bilen duşuşuk geçirdi.


24.06.2020 | Hormatly Prezidentimiz medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeler ulgamynyň işini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewanyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi.


24.06.2020 | Medeniýet hepdeligi — 2020: üçünji gün

Daşoguz welaýatynda Türkmenistanyň Medeniýet hepdeligine gabatlanyp geçirilýän çäreler dowam edýär. Neşirýat önümleriniň sergisiniň açylmagy, degişli ylmy-maslahat, Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahna oýnunyň ilkinji görkezilişi hem-de sungat ussatlarynyň gatnaşmagyndaky konsert hepdeligiň üçünji gününiň esasy wakalary boldy.


24.06.2020 | Galla oragynyň ýokary depginleri

Türkmenistanyň gallaçylarynyň gyzgalaňly möwsümi dowam edýär. Ýurdumyzda galla oragynyň depginleri gün-günden güýçlenýär. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter