Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowa 60 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden we mähirli gutlaglaryny iberdi.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün Pakistan Yslam Respublikasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň ХIII Sammitinе gatnaşmak maksady bilen, Pakistan Yslam Respublikasynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Yslamabatda Pakistanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Şu gün Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň bu ýerde geçýän ХIII Sammitine gatnaşýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respubikasynyň Premýer-ministri Muhammad Nawaz Şarif bilen duşuşdy.


01.03.2017 | “Altyn Asyr” oba ýerlerinde ykjam aragatnaşygyň hilini gowulandyrmak maksady bilen 2G we 3G ülüňli beketleriň ýenede 100-sini oturdar

Ýurdumyzyň öýjükli “Altyn Asyr” aragatnaşyk ulgamynyň belgileriniň sany artdyrylýar. Eger-de, 2007-nji ýyldas bu ulgamdan peýdalanýanlaryň sany 35 müňe deň bolanlygyndan, häzirki wagta çenli olaryň sany 5 milliona ýetdi.


01.03.2017 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir

Yslamabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ХIII Sammiti geçirildi, onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti YHG-ny syýasylaşdyrman, onuň işine täzeçe çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga çagyrdy

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlary we ýokary wezipeli wekilleri bu düzümiň çäklerinde mundan beýläk hem özara hereket etmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Baştutany sebit üpjünçilik ulgamyny ösdürmäge Owganystanyň gatnaşmagynyň möhümdigi barada aýtdy

Yslamabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän sebitleýin ähzmiýektli giň möçberli taslamalar barada aýdyp, YHG-nyň çäklerinde energetika we ulag-üstaşyr geçelgeleriniň döredilmegi beýleki düzümleýin taslamalaryň amala aşyrylmagyna oňyn täsirini ýetiräýr. Hususan-da, gurluşygy alnyp barylýan turba geçirijileriniň ýanynda täze elektrik ulgamyny we beýleki aragatnaşyk desgalaryny gurmak mümkinçiligi barada aýdyldy.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti YHG agza ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygyny Aşgabatda geçirmegi teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde eden çykyşynda häzirki zaman ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip aýtdy.


01.03.2017 | YHG-nyň Sammitinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow energetika meseleleri boýunça Türkmenistanyň nukdaýnazaryny beýan etdi

Yslamabatda geçýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Sammitinde çykyş edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan energiýa serişdelerini halkara derejesinde ibermegi ählumumy ykdysadyýetiň iň bir çeýe bölekleriniň biri hökmünde ykrar edýär diýip, aýtdy. Biziň ýurdumyz degişli başlangyç bilen çykyş edip, Birleşen Milletler Guramasynyň goldawyna daýanyp, bu başlangyjy yzygerli durmuşa geçirýär.


01.03.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yslamabada geldi

Şu gün irden Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna (YHG) agza ýurtlarynyň ýokary derejeli XIII Sammiltine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Pakistan Yslam Respublikasyna ugrady. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter