Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

19.02.2017 | Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň özbaşdaklygynyň, jemgyýetimiziň mizemez agzybirliginiň we jebisliginiň nyşany bolan Döwlet baýdagynyň gününi belleýär. Ählihalk baýramçylygyna bagyşlanan esasy çäreler paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýerde ýola goýlan däbe görä, ýurdumyzyň Baş baýdagynyň etegine gül goýmak dabarasy boldy.


19.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine ÝHHG-niň Baş sekretaryndan

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa


19.02.2017 | Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda bir hepdede baglaşylan eksport geleşikleriniň bahasy ABŞ-nyň 30,2 million dollaryndan gowraga barabar boldy

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, az kükürtli ýangyç mazutyny satyn aldylar. Gyrgyzystanyň işewür toparlarynyň wekilleri tehniki kükürde (“Türkmengşaz” DK) isleg bildirdiler. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleriň giň görnüşi, azyklyk bugdaý, nah ýüplük, pagta süýümi ýerlenildi. Olary Russiýadan, Türkiýeden, Eýrandan, Owganystandan, Gruziýadan, Ukrainadan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 30 million 246 müň dollaryndan gowrak boldy.


19.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli gutlag bilen ýüzlendi

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Mähriban halkym! Eziz watandaşlar!


18.02.2017 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistanyň daşary syýasaty içerki ösüşler we dünýä giňişliginde milli bähbitleri üpjün etmek üçin oňaýly şertleri döretmäge gönükdirilendir

18-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylara çykyş edip ýüzlenmek bilen ýakyn geljekdäki ýedi ýyl üçin Türkmenistanyň daşary saýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi.


18.02.2017 | Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň wekilleri Bitaraplyk tejribesini düýpli öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň zerurdygy babatda pikirlerini aýtdylar

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly maslahat geçirildi. Ol şanly seneleriň ikisine—şu gün bellenilip geçilýän Diplomatik işgärleriniň gününe hem-de Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlandy.


18.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda döwlet derejesinde giňden dabaraly bellenilýän Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem-de Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglygyny, uzak ömür, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli alyp barýan işleriňiziň hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýärin.


18.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti! Sizi Türkmenistanyň giňden we dabaraly bellenilip geçilýän milli baýramy bolan Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys! Arkadag we Gahryman Liderimiz - Siziň berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegine, mähriban halkymyzyň durmuş-medeni hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriňiziň, parahatçylyk, dostluk we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasatyňyzyň, döretmek hem-de gurmak başlangyçlaryňyzyň elmydarna rowaç bolmagyny arzuw edýäris!


18.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidentiniň permany

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dynç günilni geçirmek hakynda


18.02.2017 | Hokkeý boýunça milli ýygyndy topary Sapporodaky VIII gyşky Aziýadada ynamly ýeňiş bilen başlady

Bu ýerde gyşky oýunlar boýunça VIII Aziýa oýunlary badalga aldy, oňa ilkinji gezek hokkeý boýunça Türkmenistanyň ýygyndy topary hem gatnaşýar. Biziň türgenlerimiz Malaýziýanyň toparyndan 9:2 hasabynda üstün çykyp, ýaryşy şowly başladylar. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter