Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

19.05.2015 | Türkmenistanda VI Halkara gaz kongresi açyldy

Awaza, 19-njy maý (TDH). Şu gün "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda VI Halkara gaz kongresi we bu çärä bagyşlanan pudaklaýyn sergi açyldy.


19.05.2015 | Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitabynyň slowen dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy

Aşgabat, 19-njy maý (TDH). Şu gün Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly iri ylmy işiniň slowen dilindäki neşiriniň tanyşdyryş dabarasy boldy.


18.05.2015 | Baýramçylygyň hormatyna ýaryşlar

Şu günler ýurdumyzyň sport meýdançalarynda milli baýramçylyga—Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanan ýaryşlaryň ençemesi geçirilýär.


18.05.2015 | Türkmenistanyň VI halkara Gaz kongresine we bu çärä bagyşlanan halkara sergä gatnaşyjylara

Hormatly halkara Gaz kongresine we sergä gatnaşyjylar! Gadyrly dostlar! Sizi Türkmenistanyň VI halkara Gaz kongresiniň we onuň bilen bagly halkara serginiň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!


18.05.2015 | Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň hormatyna dabaralar

Aşgabat, 18-nji maý (TDH). Şu gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde milli senenamamyzyň ähmiýetli senesi mynasybetli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Milletimiziň döwlet we ruhy ösüşiniň bitewüliginiň beýany bolan bu iki baýramyň beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgularynda öz beýanyny tapan, türkmen halkynyň bir bitewi, kuwwatly we gülläp ösýän döwlet hakynda köpasyrlyk arzuwynyň amala aşan häzirki döwürde goşalanyp gelmegi tötänleýin däldir.


17.05.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy parahatçylygyň, abadançylygyň we jebisligiň dabaralanmagyny alamatlandyrýan umumymilli baýramçylyk--Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni bilen köpsanly gutlag hatlaryny we telegrammalary iberenler tüýs ýürekden gutlaýarlar. Hatlarda bellenilişi ýaly, türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň erkin we gülläp ösýän döwlet hakynda arzuwlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyp, Türkmenistanyň Konstitusiýasynda öz beýanyny tapdy. Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyzy baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, türkmen halkynyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw edýärler.


17.05.2015 | Türkmen hemrasy älem giňişliginde bellenilen nokada baryp ýetdi

2015-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň ilkinji “TürkmenÄlem 520E” aragatnaşyk emeli hemrasy Aşgabat wagty bilen irden 7 sagat 10 minutda özüniň ýerleşmeli älem giňişliginiň gündogar uzaklygynyň 52-nji nokadynda geostasionar orbitada Ýer üstünden 36 müň km beýiklikde üstünlikli ýerleşdirildi.


17.05.2015 | Milli baýramçylygyň hormatyna dabaraly maslahat geçirildi

16-17-nji maýda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp “Türkmenistanyň Konstitusiýasy: döwletlilik, adalatlylyk, ylalaşyk we parahatçylyk” atly maslahat geçirildi.


16.05.2015 | Birža täzelikleri 16-nji Maý

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.


15.05.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Aşgabat, 15-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary-da çagyryldy. Mejlisde käbir resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy. 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter