Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

04.02.2017 | Birža täzelikleri 4-nji Fewral

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


03.02.2017 | Dostlugyň, wepalylygyň hem-de ruhubelentligiň tumary

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ahal welaýatynyň çäginde, Owadandepede gurulýan tebigy gazdan benzin öndürmek boýunça zawodyň zähmetkeşler topary bilen bolan duşuşygynda Aziada—2017 barada hem aýdyldy. Hususan-da, oýunlaryň resmi nyşanlary barada gürrüň edildi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, olarda türkmen halkynyň gadymy gymmatlyklary we gadymy taryhy, baý medeniýeti hem-de özboluşly däp-dessurlary öz beýanyny tapdy.


03.02.2017 | 2017-nji ýylyň ýanwary: daşary syýasy wakalaryň senenamasy

Türkmenistan parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ählumumy abadançylygyň bähbidine netijeli halkara gatnaşyklary ösdürmek ugry bilen ynamly öňe barýar. Ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar—aýry-aýry döwletler hem-de halkara we sebit guramalary bilen dostlukly, özara ynanyşmak häsiýetindäki gatnaşyklarynyň okgunly ösüşi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän “açyk gapylar” hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk syýasaty bilen baglylykda Türkmenistanyň ministrlikleri hem-de pudak edaralary tarapyndan 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda geçirilen köpsanly işewür duşuşyklarda we syýasy gepleşiklerde, köptaraply forumlarda we “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşliklerde, möhüm ähmiýetli medeni çärelerde aýdyň beýanyny tapdy.


03.02.2017 | Türkmenistanyň Prezidentine Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalagynyň Şa zenanynyň gutlag haty

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa


03.02.2017 | Mary şäherinde Süleýmannepes Nurnepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Garabogazsulfat” önümçilik birleşiginiň baş direktory Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy geçirildi.


03.02.2017 | Durdygylyç Orazow Lebap welaýatynyň saýlawçylarynyň sowallaryna jogap berdi

Şu gün Lebap welaýatynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär – Türkmenistanyň Agrar pariýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Durdygylyç Orazow bilen duşuşygy boldy.


03.02.2017 | Resmi habarlar 3-nji Fewral

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Meýlis Mergenowiç Mergenow Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.


02.02.2017 | Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde ýanwar aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri seljerildi

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine 2017-nji ýylyň birinji aýynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi.


02.02.2017 | Süleýmannepes Nurnepesow paýtagtymyzyň saýlawçylaryny saýlawlaryň öňüsyrasyndaky maksatnamasy bilen tanyş eder

2017-nji ýylyň 4-nji fewralynda sagat 10-da Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy bolar.


02.02.2017 | Saýlawçylaryň dykgatyna

2017-nji ýylyň 4-nji fewralynda sagat 10-da Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär Süleýmannepes Nurnepesow bilen duşuşygy bolar. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter