Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

20.12.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidenti Ýoahim Gauga hem-de Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Kansleri Angela Merkele Berlin şäherinde bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren heläkçilik zerarly çuňňur gynanç bildirdi.


19.12.2016 | Sirk sungatynyň ýyldyzlarynyň baýramçylyk çykyşlary

Şu günler Aşgabadyň Döwlet sirkinde baýramçylyk mynasybetli daşary ýurtly artistleriň “Müsür şazadasy we nuba ýolbarslary” atly ilkinji sirk maksatnamasynyň çäklerindäki çykyşlar başlandy.


19.12.2016 | Dostluk konsertiniň joşguny

Şu gün hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça Täze ýylyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda guralýan baýramçylyk konsertler tapgyry Russiýa Federasiýasynyň belli aýdymçysy, sahna lakamy Ýolka bolan Elizaweta Waldemarowna Iwansiwiň aýdym-sazly çykyşlary bilen dowam etdi. Munuň özi ýurdumyzda ähli ugurlar bilen bir hatarda halkara derejesindäki medeni çäreleriniň netijeli ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.


19.12.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary, möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmak, şeýle hem Täze ýyl baýramyna görülýän taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi.


19.12.2016 | Türkmen kikboksçylarynyň üstünligi

Türkmen kikboksçylary iri halkara ýaryşynda nobatdaky gezek uly üstünlik gazandylar. Bu gezek ildeşlerimiz Estoniýanyň paýtagty Tallinde geçen ýaryşda 14 medal (dokuz altyn, üç kümüş we iki bürünç) gazanmak bilen tapawutlandylar.


19.12.2016 | Kanuna gyşarnyksyz eýermek—öňde duran saýlawlaryň hökmany şertidir

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça saýlaw çäreleri dowam edýär. Şu günler Mejlisiň deputatlary Türkmenistanda Saýlawlary we sala salyşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň işgärleriniň ýardam bermeginde Aşgabatda we welaýat merkezlerinde ýygnaklaryň birnäçesini geçirdiler. Bu çäreleriň maksady —geçiriljek wajyp jemgyýetçilik-syýasy çäräni ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga we halkara tejribelerine doly laýyklykda guramakdan ybarat bolup durýar.


18.12.2016 | Birža täzelikleri 17-nji Dekabr

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


18.12.2016 | Türkmenistanyň Prezidenti Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Kaýseri şäherinde bolup geçen we köpsanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren terrorçylyk zerarly gynanç hatyny iberdi.


18.12.2016 | Aşgabatly türgenleriň tapawutlanmagy

Geçen hepde sport wakalaryna baý boldy. Olaryň hatarynda Aşgabatda geçen basketbol (3X3 görnüşli) we bilýard boýunça Türkmenistanyň açyk çempionatlarynyň ikisini, şeýle hem Gubadag şäherinde geçen kabaddi boýunça Daşoguz welaýatynyň açyk çempionatyny görkezmek bolar.


17.12.2016 | Türkmenistanda Prezidentiň wezipesine dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär

Ozal habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsüm bolan we 2017-nji ýylyň fewral aýynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentligine saýlawlara taýýarlyk işleri barha giň gerime eýe bolýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň syýasy partiýalary, şeýle hem raýatlar toparlary tarapyndan ýokary döwlet wezipesine mynasyp görlen dalaşgärler hödürlenýär. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter