Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

06.04.2015 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Parahatçylygy, ynsanperwerligi, döredijiligi we ruhubelentligi dabaralandyrýan bu halkara baýramçylygynyň şanyna geçiriljek çäreleriň beýik geljegimize uly ynam bilen barýan merdana halkymyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak ýakymly pursatlary galdyrjakdygyna berk ynanýaryn!


06.04.2015 | Aşgabatda Hökümetara türkmen-moldowan toparynyň birinji mejlisi geçirildi

Aşgabat, 6-njy aprel (TDH). Şu gün Aşgabatda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-moldowan toparynyň birinji mejlisi geçirildi. Ol Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Nikolae Timoftiniň Türkmenistana resmi saparynyň çäklerinde guraldy.


06.04.2015 | Maksat — hyzmatdaşlygyň täze derejesi

7-nji aprelde Aşgabada ýokary derejedäki türkmen-moldowan gepleşikleri geçiriler. Olara gatnaşmak üçin düýn agşam ýurdumyza Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Nikolae Timoftiniň ýolbaşçylygyndaky hökümet wekiliýeti geldi.


06.04.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport desgalaryň açylyşyna gatnaşdy

Aşgabat, 6-njy aprel (TDH). Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda sport ulgamynyň täze desgalary açyldy. Bütindünýä saglyk gününe gabatlanyp, “Bagtyýarlyk” sport toplumynyň hem-de “Aşgabat” stadionynyň ýanyndaky tennis meýdançasynyň dabaraly açylyp ulanmaga berilmegi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ähli özgertmeleriň baş maksadynyň halkyň abadan durmuşy, ýaş nesilleriň, raýatlaryň her biriniň mümkinçiliginiň açylmagy üçin ähli şertleriň döredilmegi bolup durýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.


05.04.2015 | Ruhubelentleriň hatary artýar

“Sagdynlyk we bagtyýarlyk” diýen şygar astynda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we medeni-sagaldyş çäreleriň her bir güni gyzykly çärelere we wakalara beslenýär.


05.04.2015 | Birža täzelikleri 5-nji Aprel

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy.


05.04.2015 | Türkmenistanda “Suw damjasy—altyn dänesi” umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar boldy

Aşgabat, 5-nji aprel /TDH/. Şu gün, ýola goýlan asylly däbe görä, tutuş ýurdumyz boýunça her ýylyň aprel aýynyň ilkinji dynç gününde bellenilýän “Suw damjasy—altyn dänesi” umumymilli uly baýramçylyk mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi. Bu baýramçylyk asyrma-asyr aşyp, suwa bolan aýawly garaýşyny saklap, oňa mukaddeslik hökmünde sarpa goýan türkmen halkynyň gadymy däpleriniň we parasadynyň nyşanyna öwrüldi.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Halkara sport media – forumy guraldy

Aşgabbat, 3-nji aprel (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Aziada – 2017-ä hem-de parahatçylygyň we rowaçlygyň hatyrasyna sporty ösdürmekde Türkmenistanyň ornuna bagyşlanyp, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetiriji komitet, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň we Daşary işler ministrligi tarapyndan guralan halkara maslahatynyň çäklerinde halkara sport media-forumy geçirildi.


03.04.2015 | Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara maslahaty başlandy

Aşgabat, 2-nji aprel /TDH/. Şu gün paýtagtymyzda “Aziada-2017 we Türkmenistanyň ösüşiň hem-de parahatçylygyň bähbidine sportda tutýan orny” atly Halkara maslahaty açyldy.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Ohot deňzinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren balykçylyk gämisiniň heläkçilige uçramagy zerarly gynanç hatyny iberdi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter