Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

05.04.2015 | Ruhubelentleriň hatary artýar

“Sagdynlyk we bagtyýarlyk” diýen şygar astynda geçirilýän köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we medeni-sagaldyş çäreleriň her bir güni gyzykly çärelere we wakalara beslenýär.


05.04.2015 | Birža täzelikleri 5-nji Aprel

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 48-si hasaba alyndy.


05.04.2015 | Türkmenistanda “Suw damjasy—altyn dänesi” umumymilli baýramçylyk mynasybetli dabaralar boldy

Aşgabat, 5-nji aprel /TDH/. Şu gün, ýola goýlan asylly däbe görä, tutuş ýurdumyz boýunça her ýylyň aprel aýynyň ilkinji dynç gününde bellenilýän “Suw damjasy—altyn dänesi” umumymilli uly baýramçylyk mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi. Bu baýramçylyk asyrma-asyr aşyp, suwa bolan aýawly garaýşyny saklap, oňa mukaddeslik hökmünde sarpa goýan türkmen halkynyň gadymy däpleriniň we parasadynyň nyşanyna öwrüldi.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Halkara sport media – forumy guraldy

Aşgabbat, 3-nji aprel (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Aziada – 2017-ä hem-de parahatçylygyň we rowaçlygyň hatyrasyna sporty ösdürmekde Türkmenistanyň ornuna bagyşlanyp, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetiriji komitet, Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň we Daşary işler ministrligi tarapyndan guralan halkara maslahatynyň çäklerinde halkara sport media-forumy geçirildi.


03.04.2015 | Aziada-2017-ä bagyşlanan Halkara maslahaty başlandy

Aşgabat, 2-nji aprel /TDH/. Şu gün paýtagtymyzda “Aziada-2017 we Türkmenistanyň ösüşiň hem-de parahatçylygyň bähbidine sportda tutýan orny” atly Halkara maslahaty açyldy.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Ohot deňzinde bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna getiren balykçylyk gämisiniň heläkçilige uçramagy zerarly gynanç hatyny iberdi.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti “Suw damjasy – altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 3-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminden – milli parlamentiň Başlygyndan, hökümet Baştutanynyň orunbasarlaryndan, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan, şeýle hem welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerinden “Suw damjasy – altyn dänesi” baýramçylygy mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


03.04.2015 | Resmi habarlar 3-nji Aprel

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Batyr Şyblangulyýewiç Alymow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenildi.


03.04.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 3-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji çärýeginde alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesine garaldy.


02.04.2015 | Türkmen kikboksçylarynyň altyn medallary

Kikboksyň türkmen mekdebiniň türgenleri köp ýyllaryň dowamynda halkara ýaryşlarynda ýokary netijeleri görkezip gelýärler. Ine, bu gezek hem olar Latwiýada we Germaniýada ýakynda geçirilen uly ýaryşlaryň birbada ikisinde tapawutlandylar. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter