Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

26.01.2015 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirilýän dabara gatnaşyjylara

Hormatly adamlar! Gadyrly myhmanlar! Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Mary şäheriniň 2015-nji ýylda türki dünýäniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu dabara gatnaşmak üçin gelen daşary ýurtly myhmanlarymyza myhmansöýer Türkmen topragyna «Hoş geldiňiz!» diýýäris!


26.01.2015 | Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdelerine, esgerlerine, gullukçylaryna we harby talyplara

Hormatly Watan goragçylary! Sizi Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 23 ýyllygy we Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Goý, bu baýram Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň parahatçylygynyň, mähriban halkymyzyň asuda, abadan durmuşynyň goragynda berk duran Ýaragly Güýçlerimiziň merdana harby gullukçylarynyň şan-şöhratyny, abraý-mertebesini has-da dabaralandyrsyn!


26.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 26-njy ýanwar /TDH/. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň birnäçesiniň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, käbir edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça wezipeleri ýerine ýetirmegiň barşy seljerildi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


26.01.2015 | Resmi habarlar 26-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Toýli Amanmyradowiç Kuliýew Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.


25.01.2015 | Ýaş türkmen futbolçylarynyň üstünligi we geljekki mümkinçiligi ýa-da “Arkalaşygyň Kubogy” halkara ýaryşyna sözsoňy

Sankt-Peterburg, 25-nji ýanwar (TDH). Türkmen futbolçylary Sankt-Peterburgda /Russiýa Federasiýasy/ şu gün tamamlanan “Arkalaşygyň kubogy” atly XXIII halkara ýaryşynyň iň oňat dört toparynyň hataryna girdiler.


25.01.2015 | Türkmenistan gyşky Awstriýany güneşli myhmansöýerligi bilen maýyl etdi

Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň Awstriýanyň paýtagtynda guralan “Ferien-Messe Wien” atly halkara sergi-ýarmarkasyna gatnaşmagy täze işewür gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna we özüne çekiji teklipleriň alşylmagyna beslendi.


24.01.2015 | Birža täzelikleri 24-nji Ýanwar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy.


23.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasy Salman Ben Abdul Aziz Al-Sauda Saud Arabystany Patyşalygynyň milli lideri, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, diňe musulman ymmatynyň däl-de eýsem bütin dünýäniň görnükli syýasatçysy Abdalla Ben Abelaziz Al Saudyň biwagt aradan çykmagy zerarly, gynanç hatyny iberdi.


23.01.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demirýolçulara döwlet sylaglaryny gowşurdy

Aşgabat, 23-nji ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Gazagystan-Türkmenistan –Eýran” halkara demir ýolunyň gurluşygyna mynasyp goşant goşan demirýolçulary sylaglamak dabarasy boldy.


22.01.2015 | Owganystanyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary tamamlandy

Mary, 22-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistana döwlet saparynyň jemleýji güni Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Mary welaýatynyň dolandyryş merkezine baryp gördi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter