Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

06.06.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň “Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy” hakyndaky Rezolýusiýasynyň kabul edilmegi mynasybetli köpsanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri öz gutlaglarynda bu resminamanyň kabul edilmegi biziň ýurdumyzyň sebitleýin we dünýä möçberinde parahatçylyk dörediji merkez hökmünde soňky ýyllarda abraýynyň ýokarlanýandygy, milli Liderimiziň Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm başlangyçlary öňe sürýändigi bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr diýip belleýärler.


06.06.2015 | Birža täzelikleri 6-nji Iýun

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


06.06.2015 | Ýurdumyzyň awiatorlary üçin täze mekdep

Aşgabat, 6-njy iýun (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat şäherindäki Halkara howa menziliniň täze toplumynyň düzüminde howa ulagy pudagynyň işgärlerini taýýarlamak boýunça mekdebiň täze binalar toplumyny ulanmaga bermek dabarasy boldy.


06.06.2015 | Awiasiýa pudagynyň işgärleri üçin täze mekdep

Aşgabat, 6-njy iýun (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Aşgabat şäherindäki Halkara howa menziliniň täze toplumynyň düzüminde howa ulagy pudagynyň işgärlerini taýýarlamak boýunça mekdebiň täze binalar toplumyny ulanmaga bermek dabarasy boldy.


05.06.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde eden ÇYKYŞY (Aşgabat, 2015-nji ýylyň 5-nji iýuny)

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Ýaňy-ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisine gatnaşýan wekiller «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy» hakyndaky rezolýusiýasyny makulladylar. Olar Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goldaýandyklaryny beýan etdiler.


05.06.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 5-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda şu ýylyň 5 aýynda milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň jemleri jemlenildi, şeýle hem käbir resminamalaryň taslamalaryna we döwlet durmuşynyň möhüm meseleleriniň birnäçesine garaldy.


05.06.2015 | Resmi habarlar 5-nji Iýun

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Jumagylyç Pirmuhammedowiç Jumagylyjow Türkmenistanyň “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.


05.06.2015 | BMG-niň Baş Assambleýasynyň 69-njy mejlisinde kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň “Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy” REZOLÝUSIÝASY

Baş Assambleýa, özüniň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky 50/80A Rezolýusiýasyna salgylanyp, her bir döwletiň öz daşary syýasatyny halkara hukugynyň kadalaryna we ýörelgelerine hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna laýyklykda garaşsyz kesgitlemäge özygtyýarly hukugyny tassyklap,


05.06.2015 | Türkmenistanyň milli hemra aragatnaşyk ulgamy iş ýagdaýyna geçýär

Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýunda bolan mejlisinde Türkmenistanyň milli aragatnaşyk hemra ulgamynyň öz işine başlaýandygy barada habar berildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ilkinji türkmen hemrasynyň ulanylmagynyň aragatnaşyk hyzmatlarynyň dürli görnüşlerini hödürlemäge mümkinçilik berjekdigini belläp, degişli ýolbaşçylara aragatnaşyk ulgamynyň kuwwatyndan doly peýdalanylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy.


05.06.2015 | Tebigaty goramak: milli tejribe we halkara hyzmatdaşlygy

Aşgabat, 5-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanyň oba hojalyk toplumynyň mejlisler zalynda “Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynda tebigaty goramak ulgamynda ýetilen sepgitler we halkara hyzmatdaşlygy” atly maslahat boldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter