Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

29.03.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Aşgabat, 29-njy mart (TDH). Şu gün, dynç gününde wagt tapyp, at üstünde gezim etmegi, şol sanda sport bilen meşgullanmagy, täze kitabyň üstünde işlemegi özi üçin endige öwren milli Liderimiz agtygy bilen Ahalteke atçylyk toplumyna geldi.


28.03.2015 | Birža täzelikleri 28-nji Mart

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 10-sy hasaba alyndy.


28.03.2015 | Resmi habarlar 28-nji Mart

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün paýtagtymyzda geçirilen ýurdumyzyň ýaşlarynyň «Arkadagyň ak ýolunda öňe barýar bagtly ýaşlar» atly maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenme ýollady.


28.03.2015 | Ýaşlarymyzyň üstünlikleri we bagtyýarlygy ýurdumyzyň beýik geljegidir

Aşgabat, 28-nji mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky “Mekan” köşgünde “Arkadagyň ak ýolunda öňe barýar bagtly ýaşlar” atly maslahat boldy. Oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan 800-den gowrak wekil gatnaşdy.


27.03.2015 | Türkmenistanda gowaça ekişi başlandy

Şu gün, 27-nji martda ýurdumyzda möhüm oba hojalyk möwsümi—gowaça ekişe başlandy. Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 20-nji martda bolan mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu ekişiň başlanmagyna ak pata berdi.


27.03.2015 | Resmi habarlar 27-nji Mart

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimizi mundan beýläk-de ösdürmek, Garaşsyz döwletimizde kitaphana işini häzirki zaman şertlerinde guramak, raýatlara edilýän kitaphana hyzmatlaryny has-da kämilleşdirmek we ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli bolmaklary üçin zerur şertleri döretmek, şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 16-njy awgustynda çykaran 13171-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine garamagyndaky welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalarynda bitewi elektron kitaphana ulgamyny döretmek we onuň bilen bagly zerur enjamlary, serişdeleri, programma üpjünçilik önümlerini satyn almak, gurnamak hem-de merkezi kitaphanalaryň arasyndaky aragatnaşygy üpjün etmek, hünärmenleri ýörite taýýarlamak barada “Nokat kompýuter” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.


27.03.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipelere hem-de döwlet syýasatynyň beýleki meselelerine, şeýle hem aýry-aýry resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


27.03.2015 | Türkmenistanda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi geçirildi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Gülçülik we bagçylyk boýunça halkara sergisi öz işini tamamlady, onuň çäklerinde ýerleri bagy-bossanlyga büremek, ösümliklere ideg etmekde netijeli döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerinde hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna bagyşlanan maslahat geçirildi.


26.03.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hasan Ruhani, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňize hem-de dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň halkyna gün senenamasy boýunça täze ýylyň gelmegini alamatlandyrýan we biziň halklarymyzyň köpasyrlyk umumy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan Nowruz baýramy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermäge şatdyryn.


26.03.2015 | Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasynda Medeniýet günleri

Ýerewan, 26-njy mart (TDH). Ermenistanda Türkmenistanyň Medeniýet günleri uly üstünlik bilen geçirilýär. Şu gün bu döredijilik çäresiniň çäklerinde Owanes Şarambeýan adyndaky Halk sungaty muzeýinde türkmen amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň hem-de neşir önümleriniň sergisi açyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter