Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

21.01.2015 | Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty: innowasiýalar hyzmatdaşlyga badalga berýär

Aşgabat, 21-nji ýanwar (TDH).Şu gün türkmen paýtagtynda türkmen-amerikan işewürlik maslahaty boldy. Şol maslahatyň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak we söwda-ykdysady gatnaşyklary, işewürlik gatnaşyklaryny we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça täze çemeleşmeler kesgitlenildi.


21.01.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler geçirildi

Aşgabat, 21-nji ýanwar (TDH). Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gepleşikler geçirildi, goňşy ýurduň Baştutany ýurdumyza iki günlük döwlet sapary bilen geldi.


21.01.2015 | Resmi habarlar 21-nji Ýanwar

Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda çykaran 14045-nji karary bilen tassyklanan, 2015-nji ýylyň “Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly” diýlip yglan edilmegi hem-de Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Maksatnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.


20.01.2015 | Türkmenistanyň hokkeý boýunça çempionaty badalga aldy

Şu ýanwar günleri paýtagtymyzda şaýbaly hokkeý boýunça ikinji çempionat badalga aldy. Onuň oýunlary şu ýyl paýtagtymyzyň buzly meýdançalarynyň birbada ikisinde — Gyşky oýunlar sport toplumynda we Içeri işler ministrliginiň institutynda geçirilýär.


20.01.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz, Men hormatly Allan F.Mastardy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledim.


20.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Allan Mastardy kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.


20.01.2015 | Dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary berkidilýär

21-nji ýanwarda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar.


20.01.2015 | Türkmenistanyň saýlaw ulgamynyň demokratik ýörelgelerini pugtalandyryp

Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslarynyň pugtalandyrylmagy we giňeldilmegi, ýurdumyzyň döwlet-hukuk we jemgyýetçilik ösüşiniň ösüşli başlangyçlaryň we milli maksatnamalaryň iş ýüzünde amal edilmegi, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar.


19.01.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti göni aragatnaşyk arkaly widioşekilli iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 19-njy ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow göni aragatnaşyk arkaly widioşekilli iş maslahatyny geçirdi. Döwlet durmuşynyň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşylan maslahatyna ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, pudaklaýyn düzümleriň birnäçesiniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


19.01.2015 | Resmi habarlar 19-njy Yanwar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkiminiň orunbasary Annaguly Gelenow Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter