Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

19.07.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Dewid Kemeron, Beýik Britaniýanyň Premýer-ministri: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Oraza baýramy mynasybetli Size, Siziň maşgalaňyza we tutuş türkmen halkyna mähirli gutlaglarymy, bagt hem-de abadançylyk baradaky arzuwlarymy ýollaýaryn.


19.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Medeniýet hepdeliginiň dabaralaryna gatnaşdy

Türkmenabat, 27-nji iýun (TDH). Amyderýanyň kenarynda festiwal öwüşginlerine beslenen Medeniýet hepdeligi tamamlaýjy tapgyra gadam basdy—şu gün bu ýerde Türkmenistanyň Medeniýet we sungat işgärleriniň güni bellenildi.


18.07.2015 | Resmi habarlar 18-nji Iýil

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sona Agajanowna Annaniýazowa Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiri wezipesine bellenildi.


18.07.2015 | Oraza baýramy belent - ruhubelentligiň röwşen dabarasy

Aşgabat, 18-nji iýul (TDH). Şu gün gadymy türkmen topragynda, tutuş musulman dünýäsinde bolşy ýaly, 30 günläp dowam eden mukaddes Oraza aýynyň tamamlanandygyny alamatlandyrýan röwşen Oraza baýramy bellenilýär.


18.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna mukaddes Oraza baýramy mynasyebtli köpsanly gutlag hatlary gelip gowuşýar. Bu baýram täze taryhy döwürde türkmen jemgyýetiniň agzybirliginiň we jebisliginiň, halkymyzyň gadymdan gelýän ynsanperwerlik ýörelgelerine hem-de däp-dessurlaryna ygrarlydygynyň aýdyň nyşanydyr. Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, guramalaryň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy ahlak tämizligini, rehimdarlygy we ynsanperwerligi alamatlandyrýan bu mukaddes baýram bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar.


17.07.2015 | Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Barak Obama, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti: Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa


17.07.2015 | Dalaşgärleri bellige almak dowam edýär

Möhüm jemgyýetçilik syýasy çäräni – Geňeş agzalarynyň saýlawlaryny hem-de aýry-aýry saýlaw okrugy boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryny geçirmegiň senesine çenli bir aýdan hem az wagt galdy


17.07.2015 | Resmi habarlar 17-nji Iýul

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ilatymyzyň saglyk ýagdaýyny has-da gowulandyrmak we abadançylygyny ýokarlandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, raýatlar üçin saglygy goramak babatda hemmetaraplaýyn deň mümkünçilikleri we şertleri üpjün etmek, saglygy goraýşy halkara ölçeglerine laýykda ösdürmek hem-de innowasion tehnologiýalara, öňdebaryjy lukmançylyk ylmyna we tejribesine esaslanýan kämil we ýokary netijeli saglygy goraýyş ulgamyny döretmek maksady bilen, şeýle hem 1995-nji ýylda kabul edilen “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň geçen 20 ýylda üstünlikli durmuşa geçirilendigini nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” döwlet maksatnamasy we şu maksatnamany ýerine ýetirmegiň 2015-2017-nji ýyllary üçin Milli meýilnamasy tassyklanyldy.


17.07.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna tutanýerli zähmeti bilen ata Watanymyzyň abadançylygyny artdyrýan edermen daýhanlarymyzyň zähmetsöýerligini we döredijilik zehinini şöhratlandyrýan umumymilli Galla baýramy mynasybetli köpsanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. <hr id="system-readmore" />Döwlet hem-de jemgyýetçilik işgärleri, ministrlikleriň, pudak edaralarynyň, edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy bu ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar we milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň bähbidine amala aşyrýan ägirt uly işlerinde täze üstünlikler arzuw edýärler.


17.07.2015 | Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Sizi medeniýetleriň özara baýlaşmagyna hem-de dostluk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam edýän mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter