Iň täze habarlar

IŇ TÄZE HABARLAR

12.06.2015 | Türkmenistanda ylmy pudagy ösdürmek boýunça halkara maslahaty geçirilýär

Aşgabat, 12-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly Halkara ylmy maslahat geçirildi. Bu maslahat ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly senä – Ylymlar gününe gabatlanylyp guraldy.


11.06.2015 | Sýurihde Türkmen-şweýsar işewürlik maslahaty geçirildi

Şu hepdede Sýurihde söwda-ykdysady gatnaşyklary, işewür aragatnaşyklary hem-de ylmy-tehniki hyzmatdaşlygy ösdürmek ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam etmäge gönükdirilen iki günlük Türkmen-şweýsar işewürlik maslahaty geçirildi.


11.06.2015 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Baku — 2015” birinji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Baku şäherine ugraýar, döwlet Baştutanymyz Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ylham Aliýewyň çagyrmagy boýunça hormatly myhman hökmünde “Baku — 2015” ilkinji Ýewropa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşar.


11.06.2015 | Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 11-nji iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


11.06.2015 | Resmi habarlar 11-nji Iýun

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzy senagat taýdan öňdebaryjy, kuwwatly döwlete öwürmäge gönükdirilen uly möçberli özgertmelere esaslanýan ylmy-tehniki syýasaty durmuşa geçirmek, ösen innowasiýa ulgamyny döretmek we innowasiýa işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda innowasiýa işini ösdürmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy tassyklanyldy. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna, ministrliklere we pudak edaralaryna maksatnamanyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.


11.06.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyzda 12-nji iýunda bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli köp sanly gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Gutlag hatlarynda we telegrammalarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň alyp barýan köpugurly işiniň netijesinde ylym ulgamynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygy hem-de olaryň strategiki milli bähbitleri üpjün etmäge, ykdysady ösüşde täze sepgitleri eýelemäge gönükdirilendigi nygtalýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, guramalaryň hem-de edaralaryň ýolbaşçylary döwlet Baştutanymyzy bu ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak we bagtly ömür, türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan asylly hem-de giň möçberli işlerinde täze üstünlikleri arzuw edýärler.


11.06.2015 | Türkmenistanyň Prezidenti Ylymlar güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi

Aşgabat, 11-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygyndan, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryndan, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryndan Ylymlar güni mynasybetli gutlaglary kabul etdi.


11.06.2015 | Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

Mähriban ýaşlar! Sizi döwlet derejesinde giňden bellenýän Ylymlar gününiň öňüsyrasynda, Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde gazanan üstünligiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşikde ýeňiji bolan, kalbynda berkarar döwletimize buýsanç duýgulary joş urýan bagtyýar ýaşlarymyzyň täze ylmy işläp taýýarlamalarynyň, ylmy gazananlarynyň ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan ata Watanymyzyň kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam berjekdigine berk ynanýaryn!


11.06.2015 | GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR»

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri! Halkara ylmy maslahatyna gatnaşýan gadyrly myhmanlar! Sizi ajaýyp baýram — Ylymlar güni, şeýle hem «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Adamzat jemgyýetiniň ösüşi we özgerişi ylym bilen aýrylmaz baglydyr. Şoňa görä-de, Ylymlar gününiň bitaraplygyň, parahatçylygyň hem-de dostlugyň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan ata Watanymyzyň ylym ulgamynda gazanýan üstünliklerini alamatlandyrýan baýramçylyk dabaralary agzybir jemgyýetimiziň bitewüligini has-da pugtalandyrmaga ýardam berýär.


11.06.2015 | Neşekeşligiň öňüni almak boýunça sebit maslahaty

Aşgabatda neşe serişdeleriniň ulanylyşynyň öňüni almagyň milli maksatnamalarynyň netijeliligine bagyşlanan iki günlük sebit maslahaty geçirildi. 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter