Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

23.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Hasan Ruhana Ahwaz şäherinde harby ýörişiň dowamynda bolup geçen, adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren terrorçylykly hereketler zerarly gynanç bildirdi.


21.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abe Ýaponiýanyň Liberal-demokratik partiýasynyň Başlygy wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan Gutlaglaryny ýollady.


21.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň ýolbaşçysyna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Wýetnamyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň Baş sekretary Nguen Fu Çonga Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Çan Daý Kuangyň biwagt aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanç hatyny iberdi.


19.09.2018 | Dün­ýä türk­men­le­ri­niň ynsanperwer birleşiginiň XXI maslahatyna gat­na­şy­jy­la­ra

Si­zi Dün­ýä türk­men­le­ri­niň yn­san­per­wer bir­le­şi­gi­niň XXI mas­la­ha­ty­nyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn. Be­lent mak­sat­la­ra ruh­lan­dyr­ýan Mil­li baý­ra­my­myz bo­lan Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­ly­gy­nyň öň ýa­nyn­da ge­çi­ril­ýän bu mas­la­ha­tyň dün­ýä türk­men­le­ri­ni je­bis­leş­dir­mek, yk­dy­sa­dy, me­de­ni, ylym-bi­lim, sag­ly­gy go­ra­ýyş, sy­ýa­hat­çy­lyk, sport, te­le­ke­çi­lik we beý­le­ki ugur­lar bo­ýun­ça ara­gat­na­şyk­la­ry­my­zy iş­jeň­leş­dir­mek ba­bat­da örän mö­hüm äh­mi­ýe­ti­niň bol­jak­dy­gy­na berk ynan­ýa­ryn.


18.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň PER­MA­NY

Ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak we Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry­nyň har­by gul­lu­ga no­bat­da­ky ça­gy­ry­ly­şy ha­kyn­da


18.09.2018 | Res­mi ha­bar­lar

Türk­me­nis­tan­da 2018-nji ýy­lyň 9 — 15-nji sent­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şyn­da ýe­ňi­ji bo­lan türk­me­nis­tan­ly gat­na­şy­jy­la­ry aw­tou­lag se­riş­de­le­ri bi­len sy­lag­la­mak mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Per­ma­na gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň adyn­dan:


17.09.2018 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri karbamid toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda iri senagat desgasynyň — “Garabogazkarbamid” zawodynyň açylyş dabarasy boldy, bu desga ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik düzümleriniň üstüni ýetirdi.


17.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” kompaniýasynyň energetika ulgamy hem-de önümçilik işläp taýýarlamalary boýunça prezidenti Tasuýa Watanabeni kabul etdi.


17.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidenti «Mitsubishi Сorporation» we «Çalyk Holding» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Mitsubishi Сorporation» kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti jenap Hiroşi Sakumany hem-de «Mitsubishi Heavy Industries Engineering, Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti, Baş ýerine ýetiriji direktory jenap Şigehisa Kobaýaşini, şeýle hem “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


15.09.2018 | Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň we zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň jemleri hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar. Ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylyp, bagtyýar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter