Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

14.05.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar we duşuşyklar geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginde onlaýn tertibinde duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda dünýäde ýaýran ýokanç keseliň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ýagdaýyna, şol sanda makro we mikro ykdysady görkezijilerine täsiri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.


13.05.2020 | Milli Liderimiz Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebe ýadygärlik gymmatlyklary gowşurdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly çärä — Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebine ussat mugallym, edermen esger Berdimuhamet Annaýewiň harby gulluk resminamalaryny gowşurmak dabarasyna gatnaşmaga geldi.


13.05.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar we duşuşyklar geçirildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakow bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


12.05.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


12.05.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar geçirildi

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Rumyniýanyň arasynda wideomaslahat görnüşinde syýasy geňeşmeler geçirildi, olaryň dowamynda ýokary derejede ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmekde özara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


12.05.2020 | GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde geçirilen şu günki nobatdaky mejlisiniň gün tertibine GDA-nyň işiniň esasy ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi.


11.05.2020 | Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda döwlet Baştutanymyz Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, şäher düzümlerini kämilleşdirmek, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy.


11.05.2020 | Türkmenistanyň wekilleri BMG-nyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň guran wideo-duşuşygyna gatnaşdylar

2020-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw baradaky maksatnamasynyň 2022-2025-nji ýyllar üçin orta möhletli strategiýasyny taýýarlamak boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly köptaraplaýyn iş maslahaty geçirildi.


11.05.2020 | Türkmenistanyň we Ysraýylyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

Şu gün şeýle hem ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň hem-de Ysraýyl Döwletiniň arasynda Daşary işler ministrlikleriniň wideomaslahat görnüşindäki geňeşmeleri geçirildi.


11.05.2020 | Türkmenistan — BMG: hoşniýetli hyzmatdaşlyk pugtalandyrylýar

Şu gün BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezinde geçirilen iş duşuşygynda Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça Türkmenistanyň Milli strategiýasyny ýerine ýetirmek boýunça 2020 — 2024-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli meýilnamasynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter