Syýasat habarlary

Syýasat habarlary

07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY H.A.NURŽANOW hakynda

Halžan Atažanowiç Nuržanowy Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY ABDYŞÜKÜROW S.O. hakynda

Abdyşükürow Süleýman Orunbaýewiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY B.GYLYJOW hakynda

Batyr Gylyjowy Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY KURBANDURDYÝEW A.R. hakynda

Kurbandurdyýew Aşyr Rozymuradowiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY S.ALLAKULYÝEW hakynda

Söhbet Allakulyýewi Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmaly.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY ALLANAZAROW B.A hakynda

Allanazarow Babajan Ataýewiçi, işde goýberen kemçilikleri üçin, Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.


07.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY A.B.AGAMYRADOW hakynda

Agamyrat Berdimyradowiç Agamyradowy Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.


06.01.2019 | Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň we welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hem-de Geňeşleriň agzalarynyň ýerine saýlawlary bellemek hakynda


06.01.2019 | Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşdy

Roždestwonyň şatlykly hem-de Täze ýylyň bagtly bolmagyny arzuw edýärin.


06.01.2019 | Ýaponiýanyň Premýer-ministri Osaka şäherini EXPO 2025-iň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagyny goldandygy üçin türkmen Liderine minnetdarlyk bildirdi

Parižde ýerleşen Halkara sergiler edarasynyň Baş Assambleýasynyň çäklerinde geçirilen saýlawlarda EKSPO 2025 Bütindünýä sergisiniň geçiriljek ýeri hökmünde Osaka-Kansaýyň saýlanandygyny Siziň Alyhezretiňize habar bermek meniň üçin uly hormatdyr. Türkmenistanyň beren goldawy üçin Ýaponiýanyň Hökümetiniň adyndan hoşallygymy beýan edýärin.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter