Ykdysadyýet

Ykdysadyýet

27.09.2018 | Ýük Ulag Merkezi kompaniýasy gabarasy bellenilen çäkden çykýan ýükleri daşamak ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär

Geostrategiýa taýdan amatly ýerleşýän we halkara hyzmatdaşlygynyň ulag diplomatiýasy ýaly ugruny işjeň ösdürýän Türkmenistan logistika hyzmatlarynyň dünýä segmentinde barha işjeň ähmiýete eýe bolýar.


22.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 79-sy hasaba alyndy.


19.09.2018 | Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ga­za­nan­la­ry­nyň ser­gi­si öz işi­ne baş­la­dy

Paý­tag­ty­myz­da ýur­du­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 27 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nan Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy ga­za­nan­la­ry­nyň ser­gi­si açyl­dy. Däp bo­ýun­ça Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy ta­ra­pyn­dan Wa­ta­ny­my­zyň baş baý­ra­my­nyň öň ýa­nyn­da gu­ral­ýan no­bat­da­ky yk­dy­sa­dy göz­den ge­çi­ri­liş öz ösü­şi­niň esa­sy ýo­lu­na dü­şen mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň haý­ran gal­dy­ry­jy üs­tün­lik­le­ri­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy­na öw­rül­di.


19.09.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gä gat­na­şy­jy­la­ra

Si­zi Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­lyk gü­nü­niň 27 ýyl­lyk baý­ra­my­na ba­gyş­la­nan ser­gi­si­niň açyl­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! Türk­men döw­le­ti­niň baş baý­ra­my bo­lan mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 27 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ge­çi­ril­ýän bu ser­gi­niň uly üs­tün­lik­le­re eýe bol­ma­gy­ny tüýs ýü­rek­den ar­zuw ed­ýä­rin!


16.09.2018 | Daşoguzly ekerançylar pagta ýygymyna girişdiler

Howa şertleri boýunça ýurdumyzyň beýleki sebitlerinden ýygym möwsümi biraz gijiräk badalga alýan Daşoguz welaýatynyň kärendeçileri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, şu gün pagta ýygymyna girişdiler.


15.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 54-si hasaba alyndy.


09.09.2018 | Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy


06.09.2018 | Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my — işe­wür Ýew­ro­pa bi­len gep­le­şik­ler üçin oňaý­ly meý­dan­ça

Awst­ri­ýa­nyň paý­tag­tyn­da, “Savoyen Vien­na” myh­man­ha­na­syn­da Türk­men-awst­ri­ýa işe­wür­ler fo­ru­my ge­çi­ril­di. Oňa ýur­du­my­zyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň uly we­ki­li­ýe­ti, Awst­ri­ýa Res­pub­li­ka­sy­nyň döw­let dü­züm­le­ri­niň hem-de işe­wür to­par­la­ry­nyň, beý­le­ki Ýew­ro­pa döw­let­le­ri­niň iri kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň en­çe­me­si­niň ýo­ka­ry we­zi­pe­li we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.


06.09.2018 | Aş­ga­bat­da hal­ka­ra pu­dak­la­ýyn ser­gi öz işi­ne baş­la­dy

Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da iri pu­dak­la­ýyn fo­rum öz işi­ne baş­la­dy. Bu ýer­de “Türk­me­nis­ta­nyň ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty­nyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry” ady bi­len hal­ka­ra ser­gi we mas­la­hat ge­çi­ril­ýär.


05.09.2018 | 5-nji sentýabrda Türkmenistanda pagta ýygymy başlandy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak pata bermegi bilen bu möhüm oba hojalyk möwsümi Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda badalga aldy. Toprak-howa şertlerine görä, Daşoguz welaýatynda pagta ýygymyna 16-njy sentýabrda girişiler.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter