Jemgyýet

Jemgyýet

23.04.2020 | Türkmenistan hem-de ÝUNESKO ýokary hilli we elýeter bilim ugrunda

Şeýle hem şol gün Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde wideoaragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Baş direktorynyň orunbasary hanym Şamila Nair-Beduel bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyk Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy.


23.04.2020 | Bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün Milli bilim institutynda wideokonferensiýa görnüşinde Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanyň bilim ulgamyna goldaw» atly taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň nobatdaky duşuşygy boldy.


23.04.2020 | Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna geçirilýän dabaralara badalga berildi

Şu gün Lebap welaýatynyň dolandyryş merkezinde ýetip gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi, olara Hökümetiň agzalary, Mejlisiň Başlygy, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, köp sanly myhmanlar gatnaşdylar.


23.04.2020 | Halypa çapyksuwarlaryň arasynda bäsleşigiň ýeňijisine döwlet Baştutanynyň adyndan gymmatly sowgat gowşuryldy

Lebap atçylyk sport toplumynda ýurdumyzyň halypa çapyksuwarlarynyň arasynda geçirilen ýaryşda Täçmyrat Dowulbaýew Perhat atly bedewde ýeňiş gazandy.


22.04.2020 | Haýwanat dünýäsini goramakda hyzmatdaşlyk

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň baş direktory hanym Monik Elua bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.


22.04.2020 | DIM-de geçirilen brifing

Daşary işler ministrliginde geçirilen brifingde Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek we saglygy goraýyş ulgamynda geçirilýän işler barada pikir alşyldy.


21.04.2020 | Türkmenistanyň — Bitaraplygyň mekanynyň daşary syýasaty

Daşary işler ministrligi tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň şu ýyl çapdan çykan ilkinji sany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda 14-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahata aýratyn orun berdi.


21.04.2020 | “Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň nobatdaky sany

Çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çapa taýýarlanan neşir okyjylara döwlet durmuşynyň hem-de ählumumy gün tertibi boýunça halkara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini beýan edýän makalalary hödürleýär.


19.04.2020 | Behişdi bedewlerimiz bilen sagdyn durmuş ýörelgesi

Şu gün, dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady.


17.04.2020 | Oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşine badalga berildi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde Ermenistanyň Milli agrar uniwersitetinden (EMAU) oba hojalyk ylymlarynyň professory Gamlet Martirosýanyň wideosapagy guraldy.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter