Sport

Sport

01.03.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­nyn­da üs­tün­lik ga­zan­dy

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­ny­nyň des­lap­ky tap­gy­ryn­da ynam­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. Çem­pio­na­tyň äh­li oýun­la­ry Sa­ra­ýe­wo­nyň (Bos­ni­ýa we Ger­so­go­wi­na) “Dzet­ra” buz­ly meý­dan­ça­syn­da ge­çi­ril­di.


27.02.2018 | Şermet Permanow grek-rim göreşi boýunça Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde grek-rim we erkin göreş boýunça badalga alan Aziýa çempionatynyň birinji güni grek-rim usuly boýunça 77 kilogram agram derejesinde çykyş eden türkmen pälwany Şermet Permanow hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.


27.02.2018 | Türkmen hokkeýçileri Saraýewodaky deslapky ýaryşda öňde barýar

Ýurdumyzyň milli ýygyndysy hokkeý boýunça dünýäniň üçünji diwizionynyň deslapky ýaryşlarynda ynamly badalga aldy. Bu ýerde BAE-niň, Kuweýtiň hem-de ýer eýeleri Bosniýanyň we Gersogowinanyň türgenleri biziň toparymyzyň bäsdeşleri boldular.


22.02.2018 | Pa­ra­lim­pi­ýa pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­da türk­men tür­gen­le­ri üç me­da­la eýe bol­du­lar

Du­baý şä­he­rin­de (BAE) pauer­lif­ting bo­ýun­ça müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da ta­mam­la­nan dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da ýa­ryş­lar­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry bir al­tyn we iki kü­müş me­da­la my­na­syp bo­lup, ýo­ka­ry de­re­je­li ýa­ryş­lar­da iň go­wy ne­ti­je­le­riň bi­ri­ni gör­kez­di­ler.


20.02.2018 | Pauer­lif­ting bo­ýun­ça türk­men tür­ge­ni kü­müş me­da­la eýe bol­dy

Du­baý şä­he­rin­de (Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri) müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­lar­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen Ser­geý Me­lad­ze 72 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de kü­müş me­da­la eýe bol­dy.


18.02.2018 | Minskide halkara ýaryşynda türkmen samboçylary üç kümüş we iki bürünç medal gazandylar

Minskide Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrundaky sport we söweş sambosy boýunça geçirilen açyk çempionatda biziň türgenlerimiz üç kümüş we iki bürünç baýragy gazandylar.


16.02.2018 | Türkmen samboçylarynyň Minsk şäherindäki ýaryşda ilkinji medaly

Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrunda sport we söweş sambosy boýunça Açyk çempionatynyň birinji gününde aşgabatly Ýusup Ismailow (52 kilograma çenli agram derejede) kümüş medala mynasyp boldy.


16.02.2018 | Boks boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy

Olimpiýa şäherçesinde şu gün boks boýunça ýurdumyzyň çempionatynyň erkekleriň we zenanlaryň arasyndaky final duşuşyklary geçirildi, olarda ähli agram derejelerinde altyn we kümüş medallara mynasyp bolanlar kesgitlenildi. Bürünç medallar ugrunda bäsleşikleri bolsa düýn geçirildi, olarda ýarym final ýaryşlarynda ýeňlen boksçylar bäsleşdiler.


15.02.2018 | Boks boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň finalçylary kesgitlenildi

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginde dowam edýän Türkmenistanyň boks boýunça çempionatynyň çäklerinde ýarym final duşuşyklary geçirildi. Ýurdumyzyň güýçli boksçylary finala çykmak ugrunda bäsleşdiler, bu gün ýeňilenler bolsa, üçünji orunlar hem-de bürünç medallary bilen oňmaly boldular. Ringde duşuşyklaryň ähmiýetini nazara alanyňda, olar özüne çekiji bolup, köpsanly tomaşaçylarda hem-de ýaryşlaryň myhmanlarynda uly gyzyklanma döretdi.


14.02.2018 | Boks boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýarym finalçylary belli boldy

Paýtagtyň Olimpiýa şäherjiginde boks boýunça ýurdumyzyň çempionatynyň ikinji güni tamam boldy. Paýtagtymyzyň we welaýatlarymyzyň güýçli boksçularynyň çärýek finaldaky duşuşygy boldy.


 

 

 

Copyright 2012-2019 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter