Sport

Sport

09.03.2018 | Marokkodaky ýaryşda türkmen dzýudoçysynyň üstünligi

Agadir şäherinde (Marokko Patyşalygy) badalga alan dzýudo boýunça “Agadir Grand Prix” abraýly ýaryşda Türkmenistandan bolan türgenler çykyşlaryna üstünlikli başladylar.


07.03.2018 | Ýurdumyzyň toparlary AFK-nyň Kubogy ugrundaky ýaryşlara girişdiler

Şu gün “Altyn Asyr” we “Ahal” futbol toparlarymyz Aziýa Futbol konfederasiýasynyň Kubogynyň “D” toparçasynda ilkinji oýunlary geçirdiler.


03.03.2018 | Saýara Awezmetowa – jiu-jitsunyň ne-waza görnüşi boýunça ýetginjekleriň arasynda dünýäniň çempiony

Ýurdumyzyň türgenleri jiu-jitsunyň ne-waza görnüşi boýunça Abu-Dabide (BAE) geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda dört medala eýe boldular.


02.03.2018 | Türkmen bilýardçysy Annamämmet Annamämmedow bilýard boýunça dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşlarda üstünlikli çykyş etdi

Dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky Mosk­wa­da (Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy) ge­çi­ri­len ýa­ry­şyň bi­rin­ji tap­gy­ryn­da «Er­kin pi­ra­mi­da» gör­nü­şi bo­ýun­ça il­de­şi­miz An­na­mäm­met An­na­mäm­me­dow bü­rünç me­da­la eýe bol­dy.


01.03.2018 | Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­nyn­da üs­tün­lik ga­zan­dy

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy­sy hok­keý bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň üçün­ji di­wi­zio­ny­nyň des­lap­ky tap­gy­ryn­da ynam­ly ýe­ňiş ga­zan­dy. Çem­pio­na­tyň äh­li oýun­la­ry Sa­ra­ýe­wo­nyň (Bos­ni­ýa we Ger­so­go­wi­na) “Dzet­ra” buz­ly meý­dan­ça­syn­da ge­çi­ril­di.


27.02.2018 | Şermet Permanow grek-rim göreşi boýunça Aziýa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherinde grek-rim we erkin göreş boýunça badalga alan Aziýa çempionatynyň birinji güni grek-rim usuly boýunça 77 kilogram agram derejesinde çykyş eden türkmen pälwany Şermet Permanow hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy.


27.02.2018 | Türkmen hokkeýçileri Saraýewodaky deslapky ýaryşda öňde barýar

Ýurdumyzyň milli ýygyndysy hokkeý boýunça dünýäniň üçünji diwizionynyň deslapky ýaryşlarynda ynamly badalga aldy. Bu ýerde BAE-niň, Kuweýtiň hem-de ýer eýeleri Bosniýanyň we Gersogowinanyň türgenleri biziň toparymyzyň bäsdeşleri boldular.


22.02.2018 | Pa­ra­lim­pi­ýa pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­da türk­men tür­gen­le­ri üç me­da­la eýe bol­du­lar

Du­baý şä­he­rin­de (BAE) pauer­lif­ting bo­ýun­ça müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da ta­mam­la­nan dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da ýa­ryş­lar­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry bir al­tyn we iki kü­müş me­da­la my­na­syp bo­lup, ýo­ka­ry de­re­je­li ýa­ryş­lar­da iň go­wy ne­ti­je­le­riň bi­ri­ni gör­kez­di­ler.


20.02.2018 | Pauer­lif­ting bo­ýun­ça türk­men tür­ge­ni kü­müş me­da­la eýe bol­dy

Du­baý şä­he­rin­de (Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri) müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­lar­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen Ser­geý Me­lad­ze 72 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de kü­müş me­da­la eýe bol­dy.


18.02.2018 | Minskide halkara ýaryşynda türkmen samboçylary üç kümüş we iki bürünç medal gazandylar

Minskide Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrundaky sport we söweş sambosy boýunça geçirilen açyk çempionatda biziň türgenlerimiz üç kümüş we iki bürünç baýragy gazandylar.


 

 

 

Copyright 2012-2020 Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi - Türkmenistan bu gün


Flag Counter